Bom Dia

Pozoruj hlasu volání mého, králi můj a Bože můj; nebo se tobě modlím.

Salmos 5:3

Hotovo jest srdce mé, Bože, hotovo jest srdce mé, zpívati a oslavovati tě budu.

Salmos 57:8

Žalm a píseň, ke dni sobotnímu.

Dobré jest oslavovati Hospodina, a žalmy zpívati jménu tvému, ó Nejvyšší,

Salmos 92:1,2

22 Že veliké jest milosrdenství Hospodinovo, když jsme do konce nevyhynuli. Nepřestávajíť zajisté slitování jeho,

23 Ale nová jsou každého jitra; převeliká jest pravda tvá.

24 Díl můj jest Hospodin, říká duše má; protož naději mám v něm.

Lamentações 3:22-24

1 Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu všecka země.

2 Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jménu jeho, zvěstujte den po dni spasení jeho.

3 Vypravujte mezi národy slávu jeho, mezi všemi lidmi divy jeho.

Salmos 96:1-3

Já pak v spravedlnosti spatřovati budu tvář tvou; nasycen budu obrazem tvým, když procítím.

Salmos 17:15

Hned z jitra rozsívej símě své, a u večer nedávej odpočinutí ruce své; nebo ty nevíš, co jest lepšího, to-li či ono, čili obé jednostejně dobré jest.

Eclesiastes 11:6

Nechať těkají, a potravy hledají, však hladovití jsouce, uložiti se musejí.

Salmos 59:16

Chvalitebná píseň Davidova. Vyvyšovati tě budu, Bože můj králi, a dobrořečiti jménu tvému na věky věků.

Na každý den dobrořečiti budu tobě, a chváliti jméno tvé na věky věků.

Salmos 145:1,2

Zdaliž v známost přichází ve tmách div tvůj, a spravedlnost tvá v zemi zapomenutí?

Salmos 88:13

Tentoť jest den, kterýž učinil Hospodin, a protož radujme se a veselme se v něm.

Salmos 118:24

Kterýž umřel za nás, abychom, buďto že bdíme, buďto že spíme, spolu s ním živi byli.

1 Tessalonicenses 5:10

Mem Ó jak miluji zákon tvůj, tak že každého dne on jest mé přemyšlování.

Salmos 119:97

Propast propasti se ozývá k hlučení trub tvých, všecka vlnobití tvá a rozvodnění tvá na mne se svalila.

Salmos 42:8

Kterýž skrocuješ zvuk moře, ječení vlnobití jeho, i bouření se národů,

Salmos 65:8

Kterážto velmi ráno vstávajíc, dává pokrm čeledi své, a podíl náležitý děvkám svým.

Provérbios 31:15

Že veliké jest milosrdenství Hospodinovo, když jsme do konce nevyhynuli. Nepřestávajíť zajisté slitování jeho,

Ale nová jsou každého jitra; převeliká jest pravda tvá.

Lamentações 3:22,23

24 Požehnejž tobě Hospodin, a ostříhejž tebe.

25 Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou, a buď milostiv tobě.

26 Obratiž Hospodin tvář svou k tobě,a dejž tobě pokoj.

Números 6:24-26

Nemiluj snu, abys nezchudl, otevři oči své, a nasytíš se chlebem.

Provérbios 20:13

Nasyť nás hned v jitře svým milosrdenstvím, tak abychom prozpěvovati, a veseliti se mohli po všecky dny naše.

Salmos 90:14

Učiň to, ať v jitře slyším milosrdenství tvé, neboť v tobě naději mám; oznam mi cestu, po kteréž bych choditi měl, neboť k tobě pozdvihuji duše své.

Salmos 143:8

Nechať těkají, a potravy hledají, však hladovití jsouce, uložiti se musejí.

Já pak zpívati budu o síle tvé, hned z jitra hlasitě slaviti budu milosrdenství tvé, nebo jsi byl hrad můj vysoký, a útočiště v den ssoužení mého. [ (Psalms 59:18) A posilen jsa, žalmy tobě zpívati budu; nebo jsi Bůh, vysoký hrad můj, Bůh mně milosrdný. ]

Salmos 59:16,17

Hospodine, učiň nám milost, na tebeť očekáváme; budiž ramenem svých každého jitra, a vysvobozením naším v čas ssoužení.

Isaías 33:2

Panovník Hospodin dal mi jazyk umělý, abych uměl příhodně ustalému mluviti slova. Probuzuje každého jitra, probuzuje mi uši, abych slyšel, tak jako pilně se učící.

Isaías 50:4

Hospodine, vyvedl jsi z pekla duši mou, obživil jsi mne, abych s jinými nesstoupil do hrobu.

Žalmy zpívejte Hospodinu svatí jeho, a oslavujte památku svatosti jeho.

Salmos 30:4,5

A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy.

A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první.

Gênesis 1:4,5

A mámeť přepevnou řeč prorockou, kteréžto že šetříte jako svíce, jenž svítí v temném místě, dobře činíte, až by se den rozednil a dennice vzešla v srdcích vašich,

2 Pedro 1:19

Žalmy zpívejte Hospodinu svatí jeho, a oslavujte památku svatosti jeho.

Salmos 30:5