Consolador

Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou.

Mateus 5:4

Utěšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, onť vás naučí všemu a připomeneť vám všecko, což jsem koli mluvil vám.

João 14:26

V úzkosti vzýval jsem Hospodina, a vyslyšev, uprostrannil mi Hospodin.

Salmos 118:5

Nebudouť lačněti ani žízniti více, a nebude bíti na ně slunce, ani žádné horko.

Nebo Beránek, kterýž jest uprostřed trůnu, pásti je bude, a dovedeť je k živým studnicím vod, a setře Bůh všelikou slzu s očí jejich.

Apocalipse 7:16,17

Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, Otec milosrdenství, a Bůh všelikého potěšení,

Kterýž těší nás ve všelikém ssoužení našem, abychom i my mohli potěšovati těch, kteříž by byli v jakémkoli ssoužení, a to tím potěšením, kterýmž i my potěšeni jsme od Boha.

2 Coríntios 1:3,4

Nebo jakož se rozhojňují utrpení Kristova na nás, tak skrze Krista rozhojňuje se i potěšení naše.

2 Coríntios 1:5

Já pak pravdu pravím vám, že jest vám užitečné, abych já odšel. Nebo neodejdu-liť, Utěšitel nepřijde k vám; a pakliť odejdu, pošli ho k vám.

João 16:7

Neopustímť vás sirotků, přijduť k vám.

João 14:18

Když pak přijde Utěšitel, kteréhož já pošli vám od Otce, Duch pravdy, kterýž od Otce pochází, tenť svědectví vydávati bude o mně.

João 15:26

A jáť prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal na věky,

João 14:16

Ve množství přemyšlování mých u vnitřnosti mé, tvá potěšování obveselovala duši mou.

Salmos 94:19

Bůh pak dárce trpělivosti a potěšení dejž vám jednomyslným býti vespolek podle Jezukrista,

Romanos 15:5

Já, já jsem utěšitel váš. Jakáž jsi ty, že se bojíš člověka smrtelného, a syna člověka trávě podobného?

Isaías 51:12