Coração

Naučiž nás počítati dnů našich, abychom uvodili moudrost v srdce.

Salmos 90:12

Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nezpoléhej.

Provérbios 3:5

Milujtež Hospodina všickni svatí jeho, neboť ostříhá věřících Hospodin, a též odplací vrchovatě tomu, kdož pýchu provodí. [ (Psalms 31:25) Zmužile sobě čiňte, (a posilní Bůh srdce vašeho), všickni, kteříž naději máte v Hospodinu. ]

Salmos 31:24

I od zúmyslných zdržuj služebníka svého, aby nade mnou nepanovali, a tehdyť dokonalý budu, a očištěný od přestoupení velikého. [ (Psalms 19:15) Ó ať jsou slova úst mých tobě příjemná, i přemyšlování srdce mého před tebou, Hospodine skálo má, a vykupiteli můj. ]

Salmos 19:14

Synu můj, na učení mé nezapomínej, ale přikázaní mých nechať ostříhá srdce tvé.

Dlouhosti zajisté dnů, i let života i pokoje přidadí tobě.

Provérbios 3:1,2

Dej mi slyšeti radost a potěšení, tak ať zpléší kosti mé, kteréž jsi potřel.

Salmos 51:10

Milosrdenství a pravda nechť neopouštějí tě, přivaž je k hrdlu svému, napiš je na tabuli srdce svého,

A nalezneš milost a prospěch výborný před Bohem i lidmi.

Provérbios 3:3,4

Těš se v Hospodinu, a dá tobě žádosti srdce tvého.

Salmos 37:4

Nebo dám jim srdce jedno, a Ducha nového dám do vnitřností vašich, a odejmu srdce kamenné z těla jejich, a dám jim srdce masité,

Ezequiel 11:19

Srdce veselé očerstvuje jako lékařství, ale duch zkormoucený vysušuje kosti.

Provérbios 17:22

A dám vám srdce nové, a ducha nového dám do vnitřností vašich, a odejma srdce kamenné z těla vašeho, dám vám srdce masité.

Ezequiel 36:26

Oslavovati tě budu v upřímnosti srdce, když se vyučovati budu právům spravedlnosti tvé.

Salmos 119:7

Život těla jest srdce zdravé, ale hnis v kostech jest závist.

Provérbios 14:30

Kterýchžto ozdoba budiž ne ta zevnitřní, v spletání vlasů, a províjení jich zlatem, anebo v odívání plášťů,

Ale ten skrytý srdce člověk, záležející v neporušitelnosti krotkého a pokojného ducha, kterýžto před obličejem Božím velmi drahý jest.

1 Pedro 3:3,4

Nejlstivější jest srdce nade všecko, a nejpřevrácenější. Kdo vyrozumí jemu?

Jeremias 17:9

A hledajíce mne, naleznete, když mne hledati budete celým srdcem svým.

Jeremias 29:13

Toliko hleďte pilně zachovávati a plniti přikázaní a zákon, kterýž přikázal vám Mojžíš, služebník Hospodinův, a milovati Hospodina Boha svého a choditi po všech cestách jeho, a zachovávajíce přikázaní jeho, přídržeti se ho, a sloužiti jemu celým srdcem svým a celou duší svou.

Josué 22:5

Jeden každý jakž uložil v srdci svém, tak učiň, ne s neochotnou myslí anebo z mušení. Neboť ochotného dárce miluje Bůh.

2 Coríntios 9:7

Rozpomeniž se na všecky oběti tvé, a zápaly tvé v popel obrať. Sélah.

Salmos 20:4

Celým srdcem svým hledám tebe, nedopouštějž mi blouditi od přikázaní tvých.

Salmos 119:10

Aby tak utvrzena byla srdce vaše neposkvrněná v svatosti, před Bohem a Otcem naším, ku příští Pána našeho Jezukrista, se všemi svatými jeho.

1 Tessalonicenses 3:13

Přede vším, čehož se stříci sluší, ostříhej srdce svého, nebo z něho pochází život.

Provérbios 4:23

Blahoslavení, kteříž ostříhají svědectví jeho, a kteříž ho celým srdcem hledají.

Salmos 119:2

Nebo kdežť jest poklad váš, tuť jest i srdce vaše.

Mateus 6:21

Nezatvrzujtež srdcí svých, jako při onom popouzení Boha v den pokušení toho na poušti;

Hebreus 3:8

Ale díka Bohu, že byvše služebníci hřícha, uposlechli jste z srdce způsobu učení toho, v kteréž uvedeni jste.

Romanos 6:17

I řekl mu Ježíš: Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své.

Mateus 22:37

Jakož u vodě tvář proti tváři se ukazuje, tak srdce člověka člověku.

Provérbios 27:19

Moudré srdce přijímá přikázaní, ale blázen od rtů svých padne.

Provérbios 10:8

Nebo amen pravím vám, že kdož by koli řekl hoře této: Zdvihni se a vrz sebou do moře, a nepochyboval by v srdci svém, ale věřil by, že se stane, cožkoli dí, budeť jemu tak, což by koli řekl.

Marcos 11:23

Nejlstivější jest srdce nade všecko, a nejpřevrácenější. Kdo vyrozumí jemu?

Já Hospodin, kterýž zpytuji srdce, a zkušuji ledví, tak abych odplatil jednomu každému podlé cesty jeho, podlé ovoce skutků jeho.

Jeremias 17:9,10

Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nezpoléhej.

Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati bude stezky tvé.

Provérbios 3:5,6

Ale Hospodin řekl Samuelovi:Nehleď na tvárnost jeho a na zrůst postavy jeho, nebo jsem ho zavrhl; neboť nepatřím, nač patří člověk. Člověk zajisté hledí na to, což jest před očima, ale Hospodin hledí k srdci.

1 Samuel 16:7