Dependência

V úzkosti vzýval jsem Hospodina, a vyslyšev, uprostrannil mi Hospodin.

Salmos 118:5

Již jsem byl řekl: Klesla noha má, ale milosrdenství tvé, ó Hospodine, zdrželo mne.

Salmos 94:18

Buďte vespolek jednomyslní, ne vysoce o sobě smýšlejíce, ale k nízkým se nakloňujíce.

Romanos 12:16

Žalm Davidův. Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.

Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí.

Salmos 23:1,2

Nedopustíť, aby se pohnouti měla noha tvá, nedřímeť strážný tvůj.

Salmos 121:3

Ne proto, že bych jakou nouzi měl, toto pravím; nebo já naučil jsem se dosti míti na tom, což mám.

Filipenses 4:11

Nebo já, Hospodin Bůh tvůj, ujal jsem tě za tvou pravici, a pravímť: Neboj se, já tobě pomáhati budu.

Isaías 41:13

Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nezpoléhej.

Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati bude stezky tvé.

Provérbios 3:5,6

Představuji Hospodina před oblíčej svůj vždycky, a kdyžť jest mi po pravici, nikoli se nepohnu.

Salmos 16:8

Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten nese ovoce mnohé; nebo beze mne nic nemůžete učiniti.

João 15:5

Hospodin bojovati bude za vás, a vy mlčeti budete.

Êxodo 14:14

Tys sám rukou svou vyhnal pohany, a vštípil jsi je; potřel jsi lidi, a je jsi rozplodil.

Salmos 44:3

Zlatý zpěv Davidův. Ostříhej mne, Bože silný, neboť v tebe doufám.

Salmos 16:1

Protož nepečujte o zítřejší den, nebo zítřejší den pečovati bude o své věci. Dostiť má den na svém trápení.

Mateus 6:34

Nebo kdo jsem já, a co jest lid můj, abychom mohli míti moc k tak dobrovolnému obětování tobě? Od tebeť jest zajisté všecko, a i to z ruky tvé dali jsme tobě.

1 Crônicas 29:14

Mnozí úmyslové jsou v srdci člověka, ale uložení Hospodinovo toť ostojí.

Provérbios 19:21

Srdce člověka přemýšlí o cestě své, ale Hospodin spravuje kroky jeho.

Provérbios 16:9

Protož ti, kteříž jsou v těle, Bohu se líbiti nemohou.

Romanos 8:8

Ač tělo i srdce mé hyne, skála srdce mého, a díl můj Bůh jest na věky.

Salmos 73:26

Požehnání Hospodinovo zbohacuje, a to beze všeho trápení.

Provérbios 10:22

Píseň stupňů, Šalomounova. Nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo usilují ti, kteříž stavějí jej; nebude-li Hospodin ostříhati města, nadarmo bdí strážný.

Salmos 127:1

A neodstoupímeť od tebe; zachovej nás při životu, ať jméno tvé vzýváme. [ (Psalms 80:20) Hospodine Bože zástupů, navratiž nás zase, a dej, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme. ]

Salmos 80:19

Nebo jakož v jednom těle mnohé údy máme, ale nemají všickni údové jednostejného díla,

Tak mnozí jedno tělo jsme v Kristu, a obzvláštně jedni druhých údové.

Romanos 12:4,5

On dává ustalému sílu, a tomu, ješto žádné síly nemá, moci hojně udílí.

Isaías 40:29

Píseň stupňů. Pozdvihuji očí svých k horám, odkudž by mi přišla pomoc.

Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi.

Salmos 121:1,2