Dia das Crianças

Ale Ježíš řekl jim: Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně; nebo takovýchť jest království nebeské.

Mateus 19:14

Vyučuj mladého podlé způsobu cesty jeho; nebo když se i zstará, neuchýlí se od ní.

Provérbios 22:6

Synové pak tvoji všickni vyučení budou od Hospodina, a hojnost pokoje budou míti synové tvoji.

Isaías 54:13

Vidouce pak přední kněží a zákoníci divy, kteréž činil, a dítky, any volají v chrámě a praví : Aj syn Davidův, Spasitel, rozhněvali se.

A řekli jemu: Slyšíš-liž, co tito praví? Ježíš pak řekl jim: I ovšem. Nikdá-liž jste nečtli, že z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají, dokonal jsi chválu?

Mateus 21:15,16

1 V ten čas přistoupili učedlníci k Ježíšovi, řkouce: Kdo pak jest větší v království nebeském?

2 A zavolav Ježíš pacholete, postavil je uprostřed nich,

3 A řekl: Amen pravím vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako pacholátka, nikoli nevejdete do království nebeského.

4 Protož kdož by se koli ponížil jako pacholátko toto, tenť jest větší v království nebeském.

Mateus 18:1-4

Amen pravím vám: Kdož by koli nepřijal království Božího jako dítě, nikoliť do něho nevejde.

A bera je na lokty své a vzkládaje na ně ruce, požehnání jim dával.

Marcos 10:15,16

A vzav pacholátko, postavil je uprostřed nich, a vzav je na lokty své, řekl jim:

Kdož by koli jedno z takových dítek přijal ve jménu mém, mneť přijímá; a kdož by mne koli přijal, ne mneť přijímá, ale toho, kterýž mne poslal.

Marcos 9:36,37

Viztež, abyste nepotupovali ani jednoho z maličkých těchto. Neboť pravím vám, že andělé jejich v nebesích vždycky vidí tvář Otce mého, kterýž v nebesích jest.

Mateus 18:10

Dítky poslouchejte rodičů ve všem; nebo to jest dobře libé Pánu.

Otcové nepopouzejte k hněvivosti dítek svých, aby sobě nezoufaly.

Colossenses 3:20,21

Aj, dědictví od Hospodina jsou dítky, a plod života jest mzda.

Salmos 127:3

1 Dítky poslouchejte rodičů svých v Pánu; neboť jest to spravedlivé.

2 Cti otce svého i matku, (toť jest přikázaní první s zaslíbením,)

3 Aby dobře bylo tobě a abys byl dlouhověký na zemi.

4 A vy otcové nepopouzejte k hněvu dítek vašich, ale vychovávejte je v cvičení a v napomínání Páně.

Efésios 6:1-4

24 Požehnejž tobě Hospodin, a ostříhejž tebe.

25 Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou, a buď milostiv tobě.

26 Obratiž Hospodin tvář svou k tobě,a dejž tobě pokoj.

Números 6:24-26