Fraqueza

Zastávejte bídného a sirotka, utištěného a chudého spravedliva vyhlašujte.

Salmos 82:3

Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova.

2 Coríntios 12:9

Ač tělo i srdce mé hyne, skála srdce mého, a díl můj Bůh jest na věky.

Salmos 73:26

Srdce veselé očerstvuje jako lékařství, ale duch zkormoucený vysušuje kosti.

Provérbios 17:22

Všelikou péči vaši uvrhouce na něj. Nebo onť má péči o vás.

1 Pedro 5:7

Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje.

Filipenses 4:13

Ano také i Duch svatý pomocen jest mdlobám našim. Nebo zač bychom se měli modliti, jakž by náleželo, nevíme, ale ten Duch prosí za nás lkáními nevypravitelnými.

Romanos 8:26

Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.

2 Coríntios 12:10

Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám.

Mateus 11:28

Nebo nemáme nejvyššího kněže, kterýž by nemohl čitedlen býti mdlob našich, ale zkušeného ve všem nám podobně, kromě hříchu.

Hebreus 4:15

On dává ustalému sílu, a tomu, ješto žádné síly nemá, moci hojně udílí.

Isaías 40:29

Bdětež a modlte se, abyste nevešli v pokušení. Duchť zajisté hotov jest, ale tělo nemocno.

Mateus 26:41

Nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci, a milování, a mysli způsobné.

2 Timóteo 1:7

Otevři ústa svá za němého, v při všech oddaných k smrti,

Provérbios 31:8