Ganância

Nebo co prospěje člověku, by všecken svět získal, a své duši škodu učinil?

Marcos 8:36

Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Nebo zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemůžte Bohu sloužiti i mamoně.

Mateus 6:24

Smilstvo pak a všeliká nečistota, neb lakomství, aniž jmenováno buď mezi vámi, jakož sluší na svaté,

Efésios 5:3

Neusiluj, abys zbohatl; od opatrnosti své přestaň.

Provérbios 23:4

Kteříž pak chtí zbohatnouti, upadají v pokušení, a v osidlo, a v žádosti mnohé nerozumné a škodlivé, kteréž pohřižují lidi v zahynutí a v zatracení.

1 Timóteo 6:9

Protož mrtvěte údy své zemské, smilstvo, nečistotu, chlípnost, žádost zlou, i lakomství, jenž jest modlám sloužení.

Colossenses 3:5

I řekl k nim: Viztež a vystříhejte se od lakomství; neboť ne v rozhojnění statku něčího život jeho záleží.

Lucas 12:15

Nakloň srdce mého k svědectvím svým, a ne k lakomství.

Salmos 119:36

Každého dne žádostí hoří, spravedlivý pak dává a neskoupí se.

Provérbios 21:26

Nebo proto i daň dáváte, poněvadž služebníci Boží jsou, pilnou práci o to vedouce.

Romanos 13:6

Kořen zajisté všeho zlého jestiť milování peněz, kterýchžto někteří žádostivi jsouce, pobloudili od víry a sami se naplnili bolestmi mnohými.

1 Timóteo 6:10

Jakž vyšel z života matky své nahý, tak zase odchází, jakž přišel, aniž čeho odnáší z práce své, což by vzal v ruku svou.

Eclesiastes 5:15

Kdo miluje peníze, nenasytí se penězi; a kdo miluje hojnost, nebude míti užitku. I to jest marnost.

Eclesiastes 5:10

Neskládejte sobě pokladů na zemi, kdežto mol a rez kazí, a kdež zloději vykopávají a kradou.

Ale skládejte sobě poklady v nebi, kdežto ani mol ani rez kazí, a kdežto zloději nevykopávají ani kradou.

Mateus 6:19,20

Statek zle dobytý umenšovati se bude, kdož pak shromažďuje rukou, přivětší ho.

Provérbios 13:11