Guardar o Coração

Protož povstali-li jste s Kristem, vrchních věcí hledejte, kdež Kristus na pravici Boží sedí.

Colossenses 3:1

Přede vším, čehož se stříci sluší, ostříhej srdce svého, nebo z něho pochází život.

Provérbios 4:23

Dej mi, synu můj, srdce své, a oči tvé cest mých ať ostříhají.

Provérbios 23:26

Protož milovati budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své.

A budou slova tato, kteráž já přikazuji tobě dnes, v srdci tvém.

Deuteronômio 6:5,6

Přibližte se k Bohu, a přiblížíť se k vám. Umejte ruce, hříšníci, a očisťte srdce vy, jenž jste dvojité mysli.

Tiago 4:8

Synu můj, na učení mé nezapomínej, ale přikázaní mých nechať ostříhá srdce tvé.

Dlouhosti zajisté dnů, i let života i pokoje přidadí tobě.

Provérbios 3:1,2

O nic nebuďte pečliví, ale ve všech věcech skrze modlitbu a poníženou žádost s díků činěním prosby vaše známy buďte Bohu.

A pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši.

Filipenses 4:6,7

Tenata roztáhli nohám mým, sklíčili duši mou, vykopali přede mnou jámu, ale sami upadli do ní. Sélah.

Salmos 57:7

A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli vaší, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá.

Romanos 12:2

Zprubujž mne, Hospodine, a zkus mne, přepal ledví má i srdce mé.

Milosrdenství tvé zajisté před očima mýma jest, a chodím stále v pravdě tvé.

Salmos 26:2,3

Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.

Mateus 5:8

Neodejdeť kniha zákona tohoto od úst tvých, ale přemyšlovati budeš o něm dnem i nocí, abys ostříhal a činil všecko podlé toho, což psáno jest v něm; nebo tehdáž šťastný budeš na cestách svých, a tehdáž opatrný budeš.

Josué 1:8

Buďtež i vy trpěliví a potvrzujte srdcí vašich; neboť se přibližuje příští Páně.

Tiago 5:8

Celým srdcem svým hledám tebe, nedopouštějž mi blouditi od přikázaní tvých.

V srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě.

Salmos 119:10,11

Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce svého vynáší dobré, a zlý člověk ze zlého pokladu srdce svého vynáší zlé. Nebo z hojnosti srdce mluví ústa jeho.

Lucas 6:45

3 Zkusils srdce mého, navštívils je v noci; ohněm jsi mne zpruboval, aniž jsi co shledal; to, což myslím, nepředstihá úst mých.

4 Z strany pak skutků lidských, já podlé slova rtů tvých vystříhal jsem se stezky zhoubce.

5 Zdržuj kroky mé na cestách svých, aby se neuchylovaly nohy mé.

Salmos 17:3-5

Dej mi slyšeti radost a potěšení, tak ať zpléší kosti mé, kteréž jsi potřel.

Salmos 51:10

Vyzpytuj mne, Bože silný, a poznej srdce mé; zkus mne, a poznej myšlení má.

A popatř, chodím-liť já cestou odpornou tobě, a veď mne cestou věčnou.

Salmos 139:23,24

Řekl jim: Přiložtež srdce svá ke všechněm slovům, kteráž já dnes osvědčuji vám,a přikažte to synům svým, aby ostříhali všech slov zákona tohoto, a činili je.

Deuteronômio 32:46