Honrar os Pais

I ten, kdož by zlořečil otci svému neb mateři své, smrtí ať umře.

Êxodo 21:17

Dítky poslouchejte rodičů ve všem; nebo to jest dobře libé Pánu.

Colossenses 3:20

A on odpovídaje, řekl jim: Pročež i vy přestupujete přikázání Boží pro ustanovení vaše?

Nebo přikázal Bůh, řka: Cti otce svého i matku, a kdož by zlořečil otci neb mateři, smrtí ať umře.

Mateus 15:3,4

Před člověkem šedivým povstaň, a cti osobu starého, a boj se Boha svého, nebo já jsem Hospodin.

Levítico 19:32

Jestliže pak kdo o své, a zvláště o domácí péče nemá, zapřelť jest víry, a jest horší nežli nevěřící.

1 Timóteo 5:8

Syn moudrý přijímá cvičení otcovo, ale posměvač neposlouchá domlouvání.

Provérbios 13:1

Cti otce svého i matku, (toť jest přikázaní první s zaslíbením,)

Aby dobře bylo tobě a abys byl dlouhověký na zemi.

Efésios 6:2,3

Syn, kterýž hanbu a lehkost činí, hubí otce, a zahání matku.

Provérbios 19:26

Poslouchejte, synové, učení otcova, a pozorujte, abyste poznali rozumnost.

Provérbios 4:1

1 Dítky poslouchejte rodičů svých v Pánu; neboť jest to spravedlivé.

2 Cti otce svého i matku, (toť jest přikázaní první s zaslíbením,)

3 Aby dobře bylo tobě a abys byl dlouhověký na zemi.

4 A vy otcové nepopouzejte k hněvu dítek vašich, ale vychovávejte je v cvičení a v napomínání Páně.

Efésios 6:1-4

1 Toto pak věz, že v posledních dnech nastanou časové nebezpeční.

2 Nebo nastanou lidé sami sebe milující, peníze milující, chlubní, pyšní, zlolejci, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní,

3 Nelítostiví, smluv nezdrželiví, utrhači, nestředmí, plaší, kterýmž nic dobrého milo není,

2 Timóteo 3:1-3

Pakli která vdova syny nebo vnuky má, nechažť se oni učí předně k svému domu pobožnosti dokazovati, a zase rodičům se odplacovati; neboť jest to chvalitebné a vzácné před obličejem Božím.

1 Timóteo 5:4

Cti otce svého i matku svou, ať se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě.

Êxodo 20:12

Poslouchej otce svého, kterýž tě zplodil, aniž pohrdej matkou svou, když se zstará.

Provérbios 23:22

3 A on odpovídaje, řekl jim: Pročež i vy přestupujete přikázání Boží pro ustanovení vaše?

4 Nebo přikázal Bůh, řka: Cti otce svého i matku, a kdož by zlořečil otci neb mateři, smrtí ať umře.

5 Ale vy pravíte: Kdož by koli řekl otci neb mateři: Dar ode mne obětovaný, tobě prospěje, by pak i neuctil otce svého neb mateře své, bez viny bude.

6 A takž zrušili jste přikázání Boží pro své ustanovení.

Mateus 15:3-6

Oko, kteréž se posmívá otci, a pohrdá poslušenstvím matky, vyklubí krkavci potoční, aneb snědí je orličata.

Provérbios 30:17

Kdo zlořečí otci svému neb matce své, zhasne svíce jeho v temných mrákotách.

Provérbios 20:20

Jeden každý matky své a otce svého báti se budete. A sobot mých ostříhejte, nebo já jsem Hospodin Bůh váš.

Levítico 19:3

Poslouchej, synu můj, cvičení otce svého, a neopouštěj naučení matky své.

Provérbios 1:8

Poslouchej, synu můj, cvičení otce svého, a neopouštěj naučení matky své.

Neboť to přidá příjemnosti hlavě tvé, a bude zlatým řetězem hrdlu tvému.

Provérbios 1:8,9

Cti otce svého i matku svou, jakož přikázal tobě Hospodin Bůh tvůj, aby se prodleli dnové tvoji, a aby tobě dobře bylo na zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě.

Deuteronômio 5:16