Mal

Bázeň Hospodinova jest v nenávisti míti zlé, pýchy a vysokomyslnosti, i cesty zlé a úst převrácených nenávidím.

Provérbios 8:13

Nebývej moudrý sám u sebe; boj se Hospodina, a odstup od zlého.

Toť bude zdraví životu tvému, a rozvlažení kostem tvým.

Provérbios 3:7,8

Vy, kteříž milujete Hospodina, mějte v nenávisti to, což zlého jest; onť ostříhá duší svatých svých, a z ruky bezbožníků je vytrhuje.

Salmos 97:10

Kroky mé utvrzuj v slovu svém, a nedej, aby nade mnou panovati měla jaká nepravost.

Salmos 119:133

Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti.

1 João 1:9

I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na věky, Amen.

Mateus 6:13

20 Ale pravil, že to, což pochází z člověka, to poskvrňuje člověka.

21 Nebo z vnitřku z srdce lidského zlá myšlení pocházejí, cizoložstva, smilstva, vraždy,

22 Krádeže, lakomství, nešlechetnosti, lest, nestydatost, oko zlé, rouhání, pýcha, bláznovství.

23 Všecky tyto zlé věci pocházejí z vnitřku a poskvrňují člověka.

Marcos 7:20-23

Hospodin tě ostříhati bude ode všeho zlého, ostříhati bude duše tvé.

Hospodin ostříhati tě bude, když vycházeti i vcházeti budeš, od tohoto času až na věky.

Salmos 121:7,8

Vizte, aby někdo zlého za zlé neodplacoval, ale vždycky účinnosti dokazujte, i k sobě vespolek i ke všechněm.

1 Tessalonicenses 5:15

Vy zajisté skládali jste proti mně zlé; ale Bůh obrátil to v dobré, aby učinil to, což vidíte nyní, a při životu zachoval lid mnohý.

Gênesis 50:20

Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem, kteréž jsou vysoko.

Efésios 6:12

Nenávist vzbuzuje sváry, ale láska přikrývá všecka přestoupení.

Provérbios 10:12

A vysvobodíť mne Pán od každého skutku zlého a zachová k království svému nebeskému, jemuž sláva na věky věků. Amen.

2 Timóteo 4:18

Neprosímť, abys je vzal z světa, ale abys jich zachoval od zlého.

João 17:15

Protož odvrhouce všelikou nečistotu, a ohyzdnost zlosti, s tichostí přijímejte vsáté slovo, kteréž může spasiti duše vaše.

Tiago 1:21

A to Světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly.

João 1:5

Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej v dobrém zlé.

Romanos 12:21

Všeho zkuste; což dobrého jest, toho se držte.

Od všeliké zlé tvárnosti se varujte.

1 Tessalonicenses 5:21,22

Umejte se, očisťte se, odvrzte zlost skutků vašich od očí mých, přestaňte zle činiti.

Isaías 1:16

Zdržuj jazyk svůj od zlého, a rty své od mluvení lsti.

Salmos 34:14

Hněvejte se, a nehřešte; slunce nezapadej na hněvivost vaši.

Nedávejte místa ďáblu.

Efésios 4:26,27

Prosímť pak vás, bratří, abyste šetřili těch, kteříž různice a pohoršení činí, naodpor učení tomu, kterémuž jste vy se naučili, a varujte se jich.

Romanos 16:17

Oblecte se v celé odění Boží, abyste mohli státi proti útokům ďábelským.

Efésios 6:11

Takto mluvíval Hospodin zástupů, řka: Soud pravý vynášejte, a milosrdenství a lítosti dokazujte jeden každý k bližnímu svému.

A vdovy ani sirotka, příchozího ani chudého neutiskejte, a zlého žádný bližnímu svému neobmýšlejte v srdci svém.

Zacarias 7:9,10

Milování buď bez pokrytství; v ošklivosti mějte zlé, připojeni jsouce k dobrému.

Romanos 12:9