Messias

Nebo narodil se vám dnes Spasitel, jenž jest Kristus Pán, v městě Davidově.

Lucas 2:11

Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.

Isaías 9:6

Ale s pomocí Boží ještě až do dnešního dne stojím, vydávaje svědectví i malému i velikému, nic jiného nevypravuje, než to, což jsou Proroci a Mojžíš zvěstovali, že se mělo státi:

Totiž, že měl Kristus trpěti, a z mrtvých vstana první, zvěstovati světlo lidu tomuto i pohanům.

Atos 26:22,23

Blahoslavený a svatý, kdož má díl v prvním vzkříšení. Nad těmiť ta druhá smrt nemá moci, ale budou kněží Boží a Kristovi, a kralovati s ním budou tisíc let.

Apocalipse 20:6

Na každý pak den nepřestávali v chrámě i po domích učiti a zvěstovati Ježíše Krista.

Atos 5:42

I dí jim: Vy pak kým mne býti pravíte?

I odpověděv Šimon Petr, řekl: Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.

Mateus 16:15,16

Protož i vy buďte hotovi; nebo v tu hodinu, v kterouž se nenadějete, Syn člověka přijde.

Mateus 24:44