Paixão

A aby uměl jeden každý z vás svým osudím vládnouti v svatosti a v uctivosti,

Ne v libosti tělesných žádostí jako i pohané, kteříž Boha neznají;

1 Tessalonicenses 4:4,5

Nejmilejší, prosímť vás, abyste jakožto příchozí a pohostinní zdržovali se od tělesných žádostí, kteréž rytěřují proti duši,

1 Pedro 2:11

Protož mrtvěte údy své zemské, smilstvo, nečistotu, chlípnost, žádost zlou, i lakomství, jenž jest modlám sloužení.

Colossenses 3:5

Nebo kteříž jsou Kristovi, tiť jsou tělo své ukřižovali s vášněmi a s žádostmi.

Gálatas 5:24

Protož buďto že jíte, nebo pijete, anebo cožkoli činíte, všecko k slávě Boží čiňte.

1 Coríntios 10:31

Nebo přijde čas, že zdravého učení nebudou přijímati, ale majíce svrablavé uši, podle svých vlastních žádostí shromažďovati sami sobě budou učitele.

A odvrátíť uši od pravdy, a k básněm obrátí.

2 Timóteo 4:3,4

Protož je vydal Bůh v žádosti ohavné. Nebo i ženy jejich změnily přirozené sebe užívání v to, kteréž jest proti přirození.

A podobně i mužské pohlaví, opustivše přirozené užívání ženy, rozpálili se v žádostech svých jedni k druhým, mužské pohlaví vespolek mrzkost pášíce, a tak spravedlivou mzdu, kteráž na jejich blud slušela, sami na sebe uvodíce.

Romanos 1:26,27

Pakliť se nemohou zdržeti, nechažť v stav manželský vstoupí; nebo lépe jest v stav manželský vstoupiti nežli páliti se.

1 Coríntios 7:9

Prosíte, a nebéřete, protože zle prosíte, abyste na své libosti vynakládali.

Tiago 4:3