Palavras de Consolo

Když lehneš, nebudeš se strašiti, ale odpočívati budeš, a bude libý sen tvůj.

Provérbios 3:24

Hospodin pak předcházející tě, onť bude s tebou, neopustí tě, aniž tě zanechá; neboj se, ani se strachuj.

Deuteronômio 31:8

Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou.

Mateus 5:4

Jedné věci žádal jsem od Hospodina, téť vždy hledati budu: Abych přebýval v domě Hospodinově po všecky dny života svého,a spatřoval okrasu Hospodinovu, a zpytoval v chrámě jeho.

Nebo tu mne ukryje v stánku svém, v den zlý schová mne v skrýši stanu svého, a na skálu vyzdvihne mne.

Salmos 27:4,5

Pokořtež se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil časem svým,

Všelikou péči vaši uvrhouce na něj. Nebo onť má péči o vás.

1 Pedro 5:6,7

On pak Pán náš Ježíš Kristus, a Bůh i Otec náš, kterýž zamiloval nás a dal nám potěšení věčné a naději dobrou z milosti,

2 Tessalonicenses 2:16

Kterýž sází opovržené na místě vysokém, a žalostící vyvyšuje spasením,

Jó 5:11

1 Všeliká věc má jistý čas, a každé předsevzetí pod nebem svou chvíli.

2 Jest čas rození i čas umírání, čas sázení a čas vykopání, což vsazeno bývá;

3 Čas mordování a čas hojení, čas boření a čas stavení;

4 Čas pláče a čas smíchu, čas smutku a čas proskakování;

5 Čas rozmítání kamení a čas shromažďování kamení, čas objímání a čas vzdálení se od objímání;

6 Čas hledání a čas ztracení, čas chování a čas zavržení;

7 Čas roztrhování a čas sšívání, čas mlčení a čas mluvení;

8 Čas milování a čas nenávidění, čas boje a čas pokoje.

Eclesiastes 3:1-8

Nebojtež se jich, nebo Hospodin Bůh váš, onť jest, kterýž bojuje za vás.

Deuteronômio 3:22

Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje.

Salmos 23:4

Prokaž ke mně znamení dobrotivosti, tak aby vidouce to ti, kteříž mne nenávidí, zahanbeni byli, že jsi ty mi, Hospodine, spomohl, a mne potěšil.

Salmos 86:17

Nechať jest již zřejmé milosrdenství tvé ku potěšení mému, podlé řeči tvé mluvené služebníku tvému.

Salmos 119:76

Zdaliž jsem nepřikázal tobě, řka: Posilni se a zmužile se měj, neboj se, ani lekej, nebo s tebou jest Hospodin Bůh tvůj, kamž se koli obrátíš.

Josué 1:9

Onť soudí sám okršlek v spravedlnosti, a výpověd činí národům v pravosti.

Salmos 9:9

Davidův. Hospodin světlo mé a spasení mé, kohož se budu báti? Hospodin síla života mého, kohož se budu strašiti?

Salmos 27:1

Nebo ty jsi má naděje, Pane; Hospodine, v tebeť doufám od své mladosti.

Salmos 71:5