Planejamento

Naučiž nás počítati dnů našich, abychom uvodili moudrost v srdce.

Salmos 90:12

Rozpomeniž se na všecky oběti tvé, a zápaly tvé v popel obrať. Sélah.

Salmos 20:4

Nejsouť zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Hospodin.

Isaías 55:8

Mnozí úmyslové jsou v srdci člověka, ale uložení Hospodinovo toť ostojí.

Provérbios 19:21

Všeliká věc má jistý čas, a každé předsevzetí pod nebem svou chvíli.

Eclesiastes 3:1

Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych učinil vašemu očekávání konec přežádostivý.

Jeremias 29:11

Neusiluj, abys zbohatl; od opatrnosti své přestaň.

Provérbios 23:4

Nečiníť zajisté Panovník Hospodin ničeho, leč by zjevil tajemství své služebníkům svým prorokům.

Amós 3:7

Učiň to, ať v jitře slyším milosrdenství tvé, neboť v tobě naději mám; oznam mi cestu, po kteréž bych choditi měl, neboť k tobě pozdvihuji duše své.

Salmos 143:8

Kdež není rady, zmařena bývají usilování, ale množství rádců ostojí.

Provérbios 15:22

Nebo kdo z vás jest, chtěje stavěti věži, aby prve sedna, nepočetl nákladu, bude-li míti dosti k dokonání toho díla?

Lucas 14:28

Srdce člověka přemýšlí o cestě své, ale Hospodin spravuje kroky jeho.

Provérbios 16:9

Ale jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše.

Isaías 55:9

Nechtěj záviděti muži dráči, aniž zvoluj které cesty jeho.

Nebo ohavností jest Hospodinu převrácenec, ale s upřímými tajemství jeho.

Provérbios 3:31,32

I to od Hospodina zástupu vyšlo, kterýž jest divný v radě, a veleslavný v skutku.

Isaías 28:29

Nám pak Bůh zjevil skrze Ducha svého. Nebo Duch zpytuje všecky věci, i hlubokosti Božské.

1 Coríntios 2:10

Uval na Hospodina činy své, a budou upevněna předsevzetí tvá.

Provérbios 16:3