Poder

Všelikou mocí zmocněni jsouce, podle síly slávy jeho, ke vší trpělivosti a dobrotivosti s radostí,

Colossenses 1:11

Znamení pak ti, kteříž uvěří, tato míti budou: Ve jménu mém ďábly budou vymítati, jazyky novými mluviti.

Hady bráti; a jestliže by co jedovatého pili, neuškodíť jim; na nemocné ruce vzkládati budou, a dobře se míti budou.

Marcos 16:17,18

Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje.

Filipenses 4:13

Nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci, a milování, a mysli způsobné.

2 Timóteo 1:7

Neboť nezáleží v řeči království Boží, ale v moci.

1 Coríntios 4:20

Živáť jest zajisté řeč Boží a mocná, a pronikavější nad všeliký meč na obě straně ostrý, a dosahujeť až do rozdělení i duše i ducha i kloubů i mozku v kostech, a rozeznává myšlení i mínění srdce.

Hebreus 4:12

Ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země.

Atos 1:8

Dále pak, bratří moji, posilňte se v Pánu a v moci síly jeho.

Efésios 6:10

Aj, dávámť vám moc šlapati na hady a na štíry i na všelikou moc nepřítele, a nic vám neuškodí.

Lucas 10:19

Amen, amen pravím vám: Kdož věří ve mne, skutky, kteréž já činím, i on činiti bude, a větší nad ty činiti bude. Nebo já jdu k Otci svému.

João 14:12

Poddejtež se tedy Bohu, a zepřetež se ďáblu, i utečeť od vás.

Tiago 4:7

39 I probudiv se, přimluvil větru a řekl moři: Umlkni a upokoj se. I přestal vítr, a stalo se utišení veliké.

40 I řekl jim: Proč se tak bojíte? Což ještě nemáte víry?

41 I báli se bázní velikou, a pravili jeden k druhému: Hle kdo jest tento, že i vítr i moře poslouchají jeho?

Marcos 4:39-41