Poder de Deus

Doufejtež v Hospodina až na věky; nebo v Hospodinu, v Hospodinu jest skála věčná.

Isaías 26:4

Panuje v síle své nade vším světem, oči jeho spatřují národy, zpurní nebudou míti zniku. Sélah.

Salmos 66:7

Bůh pak i Pána Ježíše vzkřísil, i nás také vzkřísí mocí svou.

1 Coríntios 6:14

Pakliť prstem Božím vymítám ďábly, jistěť jest přišlo k vám království Boží.

Lucas 11:20

Hospodin Bůh tvůj u prostřed tebe mocný zachová tě, radovati se bude z tebe velice, přestane na milování svém tebe, plésati bude nad tebou s prozpěvováním, řka:

Sofonias 3:17

Kterýž formuji světlo, a tvořím tmu, působím pokoj, a tvořím zlé, já Hospodin činím to všecko.

Isaías 45:7

Moudrého jest srdce a silný v moci. Kdo zatvrdiv se proti němu, pokoje užil?

Jó 9:4

Vstupiž před oblíčej tvůj lkání vězňů, a podlé velikosti síly své zanechej ostatků k smrti oddaných.

Salmos 79:11

Aj, toť jsou jen částky cest jeho, a jak nestižitelné jest i to maličko, což jsme slyšeli o něm. Hřímání pak moci jeho kdo srozumí?

Jó 26:14

Nedoufejtež v utiskování, ani v loupeži, a nebývejte marní; statku přibývalo-li by, nepřikládejte srdce.

Salmos 62:11

Dále pak, bratří moji, posilňte se v Pánu a v moci síly jeho.

Efésios 6:10

Nebo ačkoli ukřižován jest jako nemocný, ale živ jest z moci Boží. A tak i my mdlí jsme s ním, ale živi budeme s ním, z moci Boží vztahující se až k vám.

2 Coríntios 13:4

V slovu pravdy, v moci Boží, skrze odění spravedlnosti, napravo i nalevo,

2 Coríntios 6:7

V ruce silné a v rameni vztaženém, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

Salmos 136:12

Kterýž učinil zemi mocí svou, kterýž utvrdil okršlek světa moudrostí svou, a opatrností svou roztáhl nebesa.

Jeremias 10:12

A pohleděv na ně Ježíš, řekl jim: U lidíť jest to nemožné, ale u Boha všecko jest možné.

Mateus 19:26