Gravidez e Maternidade

Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje.

Filipenses 4:13

V tebe, Hospodine, doufám, nedejž mi zahanbenu býti na věky, pro spravedlnost svou vysvoboď mne.

Salmos 31:2

Požehnaný budeš nad všecky národy; nebude u tebe neplodný aneb neplodná, ani mezi hovady tvými.

Deuteronômio 7:14

Synové pak Izraelští rozmnožili se a rodili se v hojnosti; a rozhojňovali se, i zsilili se náramně velmi, a naplněna jest jimi země.

Êxodo 1:7

Slyš, ó Bože, volání mé, pozoruj modlitby mé.

Salmos 61:2

Mocné na zemi bude símě jeho, rodina upřímých požehnání dojde.

Salmos 112:2

Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova.

2 Coríntios 12:9

Ale však spasena bude v plození dětí, jestliže by zůstala u víře, a v lásce, a v posvěcení svém, s středmostí.

1 Timóteo 2:15

Neboť jsou mne obklíčily zlé věci, jimž počtu není; dostihly mne mé nepravosti, tak že prohlédnouti nemohu; rozmnožily se nad počet vlasů hlavy mé, a srdce mé opustilo mne.

Salmos 40:13

Kterýž vzdělává neplodnou v čeled, a matku veselící se z dítek. Halelujah.

Salmos 113:9

Zdali ten, kterýž mne v břiše učinil, neučinil i jeho? A nesformoval nás hned v životě jeden a týž?

Jó 31:15

Nebudouť pracovati nadarmo, aniž ploditi budou k strachu; nebo budou símě požehnaných od Hospodina, i potomkové jejich s nimi.

Isaías 65:23

Věrou také i Sára moc ku početí semene přijala, a mimo čas věku porodila, když věřila, že jest věrný ten, jenž zaslíbil.

Hebreus 11:11

A vzývej mne v den ssoužení, vytrhnu tě, a ty mne budeš slaviti.

Salmos 50:15

Nebo on utvrzuje závory bran tvých, požehnání udílí synům tvým u prostřed tebe.

Salmos 147:13

Ty zajisté v moci máš ledví má, přioděl jsi mne v životě matky mé.

Salmos 139:13

Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Salmos 91:14

29 On dává ustalému sílu, a tomu, ješto žádné síly nemá, moci hojně udílí.

30 Ustává a umdlévá mládež, a mládenci těžce klesají,

31 Ale ti, jenž očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se peřím jako orlice; běží, a však neumdlévají, chodí, a neustávají.

Isaías 40:29-31

A blahoslavená, kteráž uvěřila, neboť dokonány budou ty věci, kteréž jsou povědíny jí ode Pána.

Lucas 1:45

Zlý, by sobě i na pomoc přivzal, neujde pomsty, símě pak spravedlivých uchází toho.

Provérbios 11:21

Dříve než jsem tě sformoval v životě, znal jsem tebe, a dříve nežlis vyšel z života, posvětil jsem tě, za proroka národům dal jsem tebe.

Jeremias 1:5

Aj, dědictví od Hospodina jsou dítky, a plod života jest mzda.

Salmos 127:3

Nebo vyleji vody na žíznivého, a potoky na vyprahlost; vyleji Ducha svého na símě tvé, a požehnání své na potomky tvé.

I porostou jako mezi bylinami, jako vrbí vedlé tekutých vod.

Isaías 44:3,4

Pokušení vás nezachvátilo, než lidské. Ale věrnýť jest Bůh, kterýž nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale způsobíť s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti.

1 Coríntios 10:13

Od silného Boha, jemuž sloužil otec tvůj, kterýž spomáhá tobě, a od všemohoucího, kterýž požehná tobě požehnáními nebeskými s hůry, požehnáními propasti ležící hluboko, požehnáním prsů a života.

Gênesis 49:25

Prvé než pracovala ku porodu, porodila; prvé než přišla na ni bolest, porodila pacholátko.

Což bych já, kterýž otvírám život matky, neplodil? praví Hospodin. Což bych já, kterýž činím to, aby rodily, zavřín byl? praví Bůh tvůj.

Isaías 66:7,9

Tento chudý volal a Hospodin vyslyšel, i ze všech úzkostí jeho vysvobodil jej.

Salmos 34:7

Jako pastýř stádo své pásti bude, do náručí svého shromáždí jehňátka, a v klíně svém je ponese, březí pak poznenáhlu povede.

Isaías 40:11

Předstihliť jsou mne byli v den trápení mého, ale Hospodin byl mi podpora.

Salmos 18:19

Ale ať radují a veselí se v tobě všickni hledající tebe, a milující spasení tvé ať říkají vždycky: Veleslaven budiž Hospodin. [ (Psalms 40:18) Já pak ačkoli chudý a nuzný jsem, Pán však pečuje o mne. Pomoc má a vysvoboditel můj ty jsi. Bože můj, neprodlévejž. ]

Salmos 40:17

Činíce pak dobře, neoblevujme; nebo časem svým budeme žíti, neustávajíce.

Gálatas 6:9

Žena, když rodí, zámutek má, nebo přišla hodina její; ale když porodí dítě, již nepamatuje na soužení, pro radost, že se narodil člověk na svět.

João 16:21