Saúde

Nebývej moudrý sám u sebe; boj se Hospodina, a odstup od zlého.

Toť bude zdraví životu tvému, a rozvlažení kostem tvým.

Provérbios 3:7,8

Anobrž odejmi hněv od srdce svého, a odvrať zlost od těla svého; nebo dětinství a mladost jest marnost.

Eclesiastes 11:10

Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte; darmo jste vzali, darmo dejte.

Mateus 10:8

Nejmilejší, žádámť obzvláštně, abys se dobře měl a zdráv byl, tak jako duše tvá dobře se má.

3 João 1:2

Sloužiti pak budete Hospodinu Bohu svému, a požehnáť chlebu tvému i vodám tvým; a odejmu nemoc z prostředku tvého.

Êxodo 23:25

Nebo tělesné cvičení malého jest užitku, ale zbožnost ke všemu jest užitečná, a má i nynějšího i budoucího života zaslíbení.

1 Timóteo 4:8

Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž přebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji?

Nebo koupeni jste za velikou mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem vaším i duchem vaším, kteréžto věci Boží jsou.

1 Coríntios 6:19,20

Ježíš pak uslyšev to, řekl jim: Nepotřebujíť zdraví lékaře, ale nemocní.

Mateus 9:12

Plást medu jsou řeči utěšené, sladkost duši, a lékařství kostem.

Provérbios 16:24

Očekávání dlouhé zemdlívá srdce, ale žádost splněná jest strom života.

Provérbios 13:12

Kterýž uzdravuje skroušené srdcem, a uvazuje bolesti jejich,

Salmos 147:3

Srdce veselé očerstvuje jako lékařství, ale duch zkormoucený vysušuje kosti.

Provérbios 17:22