Verdade

Dále pak, bratří, kterékoli věci jsou pravé, kterékoli poctivé, kterékoli spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli milé, kterékoli dobropověstné, jest-li která ctnost, a jest-li která chvála, o těch věcech přemyšlujte.

Filipenses 4:8

Já pak pravdu pravím vám, že jest vám užitečné, abych já odšel. Nebo neodejdu-liť, Utěšitel nepřijde k vám; a pakliť odejdu, pošli ho k vám.

João 16:7

A Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) plné milosti a pravdy.

João 1:14

Dí jemu Ježíš: Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.

João 14:6

Rtové spravedlivého znají, což jest Bohu libého, ústa pak bezbožných převrácené věci.

Provérbios 10:32

Tedy řekl Ježíš těm Židům, kteříž uvěřili jemu: Jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedlníci moji budete.

A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí.

João 8:31,32

Synáčkové moji, nemilujmež slovem, ani jazykem toliko, ale skutkem a pravdou.

1 João 3:18

Pilně se snažuj vydati sebe Bohu milého dělníka, za nějž by se nebylo proč styděti, a kterýž by právě slovo pravdy rozděloval.

2 Timóteo 2:15

Ten, kdož chodí v upřímnosti, a činí spravedlnost, a mluví pravdu z srdce svého.

Kdož neutrhá jazykem svým, bližnímu svému nečiní zlého, a potupy neuvodí na bližního svého.

Salmos 15:2,3

Odlož od sebe převrácenost úst, a zlost rtů vzdal od sebe.

Provérbios 4:24

Všeliká výmluvnost Boží přečištěná jest; onť jest štít doufajících v něho.

Provérbios 30:5

On proto, že chtěl, zplodil nás slovem pravdy, k tomu, abychom byli prvotiny nějaké stvoření jeho.

Tiago 1:18

Cestu pravou jsem vyvolil, soudy tvé sobě předkládám.

Salmos 119:30

A vímeť, že Syn Boží přišel, a dal nám smysl, abychom poznali Toho Pravého, a jsmeť v tom Pravém, i v Synu jeho Ježíši Kristu. Onť jest ten pravý Bůh a život věčný.

1 João 5:20

Který člověk žádostiv jest života, a miluje dny, aby užíval dobrých věcí?

Salmos 34:13

Díme-li, že s ním obecenství máme, a ve tmě chodíme, lžeme a nečiníme pravdy.

1 João 1:6

Nemámť větší radosti, nežli abych slyšel, že synové moji chodí v upřímnosti.

3 João 1:4

Bůh duch jest, a ti, kteříž se jemu modlí, v duchu a v pravdě musejí se modliti.

João 4:24

Víra pak jest nadějných věcí podstata, a důvod neviditelných.

Hebreus 11:1

Přede všemi pak věcmi, bratří moji, nepřisahejte, ani skrze nebe, ani skrze zemi, ani kteroukoli jinou přísahou, ale buď řeč vaše: Jistě, jistě, nikoli, nikoli, abyste neupadli v odsouzení.

Tiago 5:12

Ale pravdu činíce v lásce, rosťme v něj všelikterak, v toho, kterýž jest hlava, totiž Kristus,

Efésios 4:15

Ale pomazání to, kteréž jste vzali od něho, v vás zůstává, a aniž potřebujete, aby kdo učil vás, ale jakž pomazání to učí vás o všech věcech, a pravéť jest a neoklamavatelné, a jakž naučilo vás, tak v něm zůstávejte.

1 João 2:27

Dejž, ať chodím v pravdě tvé, a poučuj mne; nebo ty jsi Bůh spasitel můj, na tebeť očekávám dne každého.

Salmos 25:5

Nebo pravé jest slovo Hospodinovo, a všeliké dílo jeho stálé.

Salmos 33:4

Když pak přijde Utěšitel, kteréhož já pošli vám od Otce, Duch pravdy, kterýž od Otce pochází, tenť svědectví vydávati bude o mně.

João 15:26