Agradecimento pela Família

En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.

João 1:16

Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des HEEREN; des buiks vrucht is een beloning.

Gelijk de pijlen zijn in de hand eens helds, zodanig zijn de zonen der jeugd.

Welgelukzalig is de man, die zijn pijlkoker met dezelve gevuld heeft; zij zullen niet beschaamd worden, als zij met de vijanden spreken zullen in de poort.

Salmos 127:3-5

Want wat dankzegging kunnen wij Gode tot vergelding wedergeven voor u, vanwege al de blijdschap, waarmede wij ons om uwentwil verblijden voor onzen God?

1 Tessalonicenses 3:9

Alle goede gave, en alle volmaakte gifte is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is, of schaduw van omkering.

Tiago 1:17

Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik uwer gedenk.

Filipenses 1:3

Een psalm van David. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam.

Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;

Salmos 103:1,2

Toen zeiden de vrouwen tot Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven; en zijn naam worde vermaard in Israel!

Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel, en om uw ouderdom te onderhouden; want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan zeven zonen.

Rute 4:14,15

De kroon de ouden zijn de kindskinderen, en der kinderen sieraad zijn hun vaderen.

Provérbios 17:6

Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid, en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.

Salmos 78:4

Geeft den HEERE, gij, geslachten der volken, geeft den HEERE eer en sterkte.

1 Crônicas 16:28

Ik bad om deze jongeling, en de HEERE heeft mij mijn bede gegeven, die ik van Hem gebeden heb.

1 Samuel 1:27

De levende, de levende, die zal U loven, gelijk ik heden doe; de vader zal den kinderen Uw waarheid bekend maken.

Isaías 38:19