O que é Bom

Teth. De HEERE is goed en recht; daarom zal Hij de zondaars onderwijzen in den weg.

Salmos 25:8

1 Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen;

2 Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.

3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;

1 Timóteo 2:1-3

1 Een psalm, een lied, op den sabbatdag.

2 Het is goed, dat men den HEERE love, en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste!

3 Dat men in den morgenstond Uw goedertierenheid verkondige, en Uw getrouwheid in de nachten;

Salmos 92:1-3

Eet honig, mijn zoon! want hij is goed, en honigzeem is zoet voor uw gehemelte.

Zodanig is de kennis der wijsheid voor uw ziel; als gij ze vindt, zo zal er beloning wezen, en uw verwachting zal niet afgesneden worden.

Provérbios 24:13,14

Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed.

Romanos 7:12

Een man heeft blijdschap in het antwoord zijns monds; en hoe goed is een woord op zijn tijd!

Provérbios 15:23

Dewijl ik ulieden goede leer geve, verlaat mijn wet niet.

Provérbios 4:2

Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God?

Miquéias 6:8

De wijsheid is goed met een erfdeel; en degenen, die de zon aanschouwen, hebben voordeel daarvan.

Eclesiastes 7:11

En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag.

Gênesis 1:31

Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen; ik zet mijn betrouwen op den Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen.

Salmos 73:28

Alle goede gave, en alle volmaakte gifte is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is, of schaduw van omkering.

Tiago 1:17

Het zout is goed; maar indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij dat smakelijk maken? Hebt zout in uzelven, en houdt vrede onder elkander.

Marcos 9:50

Een lied Hammaaloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen.

Salmos 133:1

Teth. De HEERE is goed dengenen, die Hem verwachten, der ziele, die Hem zoekt.

Teth. Het is goed, dat men hope, en stille zij op het heil des HEEREN.

Lamentações 3:25,26

Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde;

Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed.

1 Timóteo 4:4,5

Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.

Salmos 100:5

Dat dan uw goed niet gelasterd worde.

Romanos 14:16

En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Romanos 12:2