Amigo

Ijzer scherpt men met ijzer; alzo scherpt een man het aangezicht zijns naasten.

Provérbios 27:17

Ik ben een gezel van allen, die U vrezen, en van hen, die Uw bevelen onderhouden.

Salmos 119:63

Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden.

1 Coríntios 15:33

Openbare bestraffing is beter dan verborgene liefde.

De wonden des liefhebbers zijn getrouw; maar de kussingen des haters zijn af te bidden.

Provérbios 27:5,6

Verlaat uw vriend, noch den vriend uws vaders niet; en ga ten huize uws broeders niet op den dag van uw tegenspoed. Beter is een gebuur die nabij is, dan een broeder, die verre is.

Provérbios 27:10

Twee zijn beter dan een; want zij hebben een goede beloning van hun arbeid;

Want indien zij vallen, de een richt zijn metgezel op; maar wee den ene, die gevallen is, want er is geen tweede om hem op te helpen.

Eclesiastes 4:9,10

Die met de wijzen omgaat, zal wijs worden; maar die der zotten metgezel is, zal verbroken worden.

Provérbios 13:20

Een vriend heeft te aller tijd lief; en een broeder wordt in de benauwdheid geboren.

Provérbios 17:17

Jonathan nu en David maakten een verbond, dewijl hij hem liefhad als zijn ziel.

1 Samuel 18:3

13 Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden.

14 Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede.

15 Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt.

João 15:13-15

Olie en reukwerk verblijdt het hart; alzo is de zoetigheid van iemands vriend, vanwege den raad der ziel.

Provérbios 27:9

Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.

Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, zo blijft God in ons, en Zijn liefde is in ons volmaakt.

1 João 4:11,12

1 Een lied Hammaaloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen.

2 Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aaron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen.

3 Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid.

Salmos 133:1-3

Vergezelschap u niet met een grammoedige, en ga niet om met een zeer grimmig man;

Opdat gij zijn paden niet leert, en een strik over uw ziel haalt.

Provérbios 22:24,25

Elk van de menigte der mensen roept zijn weldadigheid uit; maar wie zal een recht trouwen man vinden?

Provérbios 20:6

16 Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft; en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen.

17 Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem?

18 Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid.

1 João 3:16-18

Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb.

Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden.

João 15:12,13

Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder.

Provérbios 18:24

En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest.

Tiago 2:23

Het goed brengt veel vrienden toe; maar de arme wordt van zijn vriend gescheiden.

Provérbios 19:4

Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een de ander voorgaande.

Romanos 12:10