Aniversario de Casamento

Dit is de dag, dien de HEERE gemaakt heeft; laat ons op denzelven ons verheugen, en verblijd zijn.

Salmos 118:24

Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.

Mateus 19:6

Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods, die u gegeven is in Christus Jezus;

1 Coríntios 1:4

Ik ben mijns Liefsten, en Zijn genegenheid is tot mij.

Cânticos 7:10

4 De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;

5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;

6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;

7 Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.

1 Coríntios 13:4-7

Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.

Salmos 90:12

Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik uwer gedenk.

Filipenses 1:3

Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!

Salmos 4:7

En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.

Colossenses 3:14

Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen; ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken; al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem te enenmale verachten.

Cânticos 8:7

Geheel zijt gij schoon, Mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u.

Cânticos 4:7