Dinheiro

En Hij zeide tot hen: Ziet toe en wacht u van de gierigheid; want het is niet in den overvloed gelegen, dat iemand leeft uit zijn goederen.

Lucas 12:15

Zult gij uw ogen laten vliegen op hetgeen niets is? Want het zal zich gewisselijk vleugelen maken gelijk een arend, die naar den hemel vliegt.

Provérbios 23:5

Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in den strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang.

1 Timóteo 6:9

Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben, om vrijwillig te geven als dit is? Want het is alles van U, en wij geven het U uit Uw hand.

1 Crônicas 29:14

Vermoei u niet om rijk te worden; sta af van uw vernuft.

Provérbios 23:4

Waar het goed vermenigvuldigt, daar vermenigvuldigen ook die het eten; wat nuttigheid hebben dan de bezitters daarvan, dan het gezicht hunner ogen?

Eclesiastes 5:10

Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Mateus 6:21

En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.

Mateus 25:21

Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver!

Provérbios 16:16

Goed doet geen nut ten dage der verbolgenheid; maar de gerechtigheid redt van den dood.

Provérbios 11:4

Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat, en onrust daarbij.

Provérbios 15:16

Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, die gij de eer schuldig zijt.

Romanos 13:7

Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op den levenden God, Die ons alle dingen rijkelijk verleent, om te genieten;

1 Timóteo 6:17

Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde.

Romanos 13:6

De wens des mensen is zijn weldadigheid; maar de arme is beter dan een leugenachtig man.

Provérbios 19:22

Vereer den HEERE van uw goed, en van de eerstelingen al uwer inkomsten;

Provérbios 3:9

Ik ben vrolijker in den weg Uwer getuigenissen, dan over allen rijkdom.

Salmos 119:14

Goed, van ijdelheid gekomen, zal verminderd worden; maar die met de hand vergadert, zal het vermeerderen.

Provérbios 13:11

Des rijken goed is de stad zijner sterkte, en als een verheven muur in zijn inbeelding.

Provérbios 18:11

Teth. Het weinige, dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed veler goddelozen.

Want de armen der goddelozen zullen verbroken worden; maar de HEERE ondersteunt de rechtvaardigen.

Salmos 37:16,17

Schatten der goddeloosheid doen geen nut; maar de gerechtigheid redt van den dood.

Provérbios 10:2

De zegen des HEEREN, die maakt rijk; en Hij voegt er geen smart bij.

Provérbios 10:22

Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij; armoede of rijkdom geef mij niet; voed mij met het brood mijns bescheiden deels;

Provérbios 30:8

Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten.

Hebreus 13:5

De naam is uitgelezener dan grote rijkdom, de goede gunst dan zilver en dan goud.

Provérbios 22:1