Fraqueza

Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.

Salmos 82:3

En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.

2 Coríntios 12:9

Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten, en mijn Deel in eeuwigheid.

Salmos 73:26

Een blij hart zal een medicijn goed maken; maar een verslagen geest zal het gebeente verdrogen.

Provérbios 17:22

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Pedro 5:7

Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.

Filipenses 4:13

En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

Romanos 8:26

Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

2 Coríntios 12:10

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Mateus 11:28

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.

Hebreus 4:15

Hij geeft den moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft.

Isaías 40:29

Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Mateus 26:41

Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid.

2 Timóteo 1:7

Open uw mond voor den stomme, voor de rechtzaak van allen, die omkomen zouden.

Provérbios 31:8