Gratidão ao Senhor

Hoor, HEERE! en wees mij genadig; HEERE! wees mij een Helper.

Gij hebt mij mijn weeklage veranderd in een rei; Gij hebt mijn zak ontbonden, en mij met blijdschap omgord; [ (Psalms 30:13) Opdat mijn eer U psalmzinge, en niet zwijge. HEERE, mijn God! in eeuwigheid zal ik U loven. ]

Salmos 30:11,12

Doch ik ben ellendig en in smart; Uw heil, o God! zette mij in een hoog vertrek.

Salmos 69:30

Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

1 Tessalonicenses 5:18

Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam.

Salmos 100:4

Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde;

Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed.

1 Timóteo 4:4,5

En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar.

Colossenses 3:15

Laat hen terugkeren tot loon hunner beschaming, die daar zeggen: Ha, ha!

Salmos 70:4

Maar ik zal U offeren met de stem der dankzegging; wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des HEEREN.

Jonas 2:9