Guardar o Coração

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.

Colossenses 3:1

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.

Provérbios 4:23

Mijn zoon! geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren.

Provérbios 23:26

Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.

En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn.

Deuteronômio 6:5,6

Naakt tot God, en Hij zal tot u naken. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen!

Tiago 4:8

Mijn zoon! vergeet mijn wet niet, maar uw hart beware mijn geboden.

Want langheid van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.

Provérbios 3:1,2

Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

Filipenses 4:6,7

Zij hebben een net bereid voor mijn gangen, mijn ziel was nedergebukt; zij hebben een kuil voor mijn aangezicht gegraven; zij zijn er midden in gevallen. Sela.

Salmos 57:7

En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Romanos 12:2

Proef mij, HEERE, en verzoek mij; toets mijn nieren en mijn hart.

Want Uw goedertierenheid is voor mijn ogen, en ik wandel in Uw waarheid.

Salmos 26:2,3

Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.

Mateus 5:8

Dat het boek dezer wet niet wijke van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles, wat daarin geschreven is; want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandelijk handelen.

Josué 1:8

Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren genaakt.

Tiago 5:8

Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.

Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou.

Salmos 119:10,11

De goede mens brengt het goede voort uit den goeden schat zijns harten; en de kwade mens brengt het kwade voort uit den kwaden schat zijns harten; want uit den overvloed des harten spreekt zijn mond.

Lucas 6:45

3 Gij hebt mijn hart geproefd, des nachts bezocht, Gij hebt mij getoetst. Gij vindt niets; hetgeen ik gedacht heb, overtreedt mijn mond niet.

4 Aangaande de handelingen des mensen, ik heb mij, naar het woord Uwer lippen, gewacht voor de paden des inbrekers;

5 Houdende mijn gangen in Uw sporen, opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen.

Salmos 17:3-5

Doe mij vreugde en blijdschap horen; dat de beenderen zich verheugen, die Gij verbrijzeld hebt.

Salmos 51:10

Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten.

En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwigen weg.

Salmos 139:23,24

Zo zeide hij tot hen: Zet uw hart op al de woorden, die ik heden onder ulieden betuige, dat gij ze uw kinderen gebieden zult, dat zij waarnemen te doen al de woorden dezer wet.

Deuteronômio 32:46