Justiça

Want de HEERE heeft het recht lief, en zal Zijn gunstgenoten niet verlaten; in eeuwigheid worden zij bewaard; maar het zaad der goddelozen wordt uitgeroeid.

Salmos 37:28

Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen.

Gálatas 6:9

Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen.

1 Tessalonicenses 5:15

Samech. Wijk af van het kwaad, en doe het goede; zoek den vrede, en jaag dien na.

Salmos 34:15

Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken;

Romanos 2:6

Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;

Filipenses 4:8

Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

2 Coríntios 5:21

Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.

Salmos 119:10

Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.

Gálatas 6:7

En indien gij goed doet dengenen, die u goed doen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars doen hetzelfde.

Lucas 6:33

Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.

Tiago 5:16

Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.

En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;

Tito 2:11,12

Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;

Salmos 1:1

Schatten der goddeloosheid doen geen nut; maar de gerechtigheid redt van den dood.

Provérbios 10:2

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Mateus 6:33

En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede maken.

Tiago 3:18

Alle weg des mensen is recht in zijn ogen; maar de HEERE weegt de harten.

Provérbios 21:2

Naakt tot God, en Hij zal tot u naken. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen!

Tiago 4:8

Gerechtigheid en recht te doen is bij den HEERE uitgelezener dan offer.

Provérbios 21:3

Caph. Zekerlijk, hij zal in der eeuwigheid niet wankelen; Lamed. de rechtvaardige zal in eeuwige gedachtenis zijn.

Salmos 112:6

Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig; en vreest niet uit vreze van hen, en wordt niet ontroerd;

1 Pedro 3:14

Die rechtvaardigheid en weldadigheid najaagt, zal het leven, rechtvaardigheid en eer vinden.

Provérbios 21:21

De goddeloze doet een vals werk; maar voor degene, die gerechtigheid zaait, is trouwe loon.

Provérbios 11:18

Maar gij, o mens Gods, vlied deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid.

1 Timóteo 6:11

Het is een strik des mensen, dat hij het heilige verslindt, en na gedane geloften, onderzoek te doen.

Provérbios 20:25