Mal

De vreze des HEEREN is, te haten het kwade, de hovaardigheid, en den hoogmoed, en den kwaden weg; Ik haat ook den mond der verkeerdheden.

Provérbios 8:13

Zijt niet wijs in uw ogen; vrees den HEERE, en wijk van het kwade.

Het zal een medicijn voor uw navel zijn, en een bevochtiging voor uw beenderen.

Provérbios 3:7,8

Gij liefhebbers des HEEREN! haat het kwade; Hij bewaart de zielen Zijner gunstgenoten; Hij redt hen uit der goddelozen hand.

Salmos 97:10

Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord, en laat geen ongerechtigheid over mij heersen.

Salmos 119:133

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.

1 João 1:9

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.

Mateus 6:13

20 En Hij zeide: Hetgeen uitgaat uit den mens, dat ontreinigt den mens.

21 Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen,

22 Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand.

23 Al deze boze dingen komen voort van binnen, en ontreinigen den mens.

Marcos 7:20-23

De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.

De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.

Salmos 121:7,8

Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen.

1 Tessalonicenses 5:15

Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht; doch God heeft dat ten goede gedacht; opdat Hij deed, gelijk het te dezen dage is, om een groot volk in het leven te behouden.

Gênesis 50:20

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Efésios 6:12

Haat verwekt krakelen; maar de liefde dekt alle overtredingen toe.

Provérbios 10:12

En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk, en bewaren tot Zijn hemels Koninkrijk; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

2 Timóteo 4:18

Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.

João 17:15

Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken.

Tiago 1:21

En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

João 1:5

Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.

Romanos 12:21

Beproeft alle dingen; behoudt het goede.

Onthoudt u van allen schijn des kwaads.

1 Tessalonicenses 5:21,22

Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen.

Isaías 1:16

Nun. Bewaar uw tong van het kwaad, en uw lippen van bedrog te spreken.

Salmos 34:14

Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid;

En geeft den duivel geen plaats.

Efésios 4:26,27

En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van dezelve.

Romanos 16:17

Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

Efésios 6:11

Alzo sprak de HEERE der heirscharen, zeggende: Richt een waarachtig gericht, en doet goedertierenheid en barmhartigheden, de een aan den ander;

En verdrukt de weduwe noch den wees, den vreemdeling noch den ellendige; en denkt niet in uw hart de een des anderen kwaad.

Zacarias 7:9,10

De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.

Romanos 12:9