Paciência

Merk op de stem mijns geroeps, o mijn Koning en mijn God! Want tot U zal ik bidden.

Salmos 5:3

Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Mateus 24:13

De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;

Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;

1 Coríntios 13:4,5

De lankmoedige is groot van verstand; maar die haastig is van gemoed, verheft de dwaasheid.

Provérbios 14:29

Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.

2 Pedro 3:8

Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.

1 Timóteo 1:16

En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.

Joel 2:13

De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.

Provérbios 16:32

Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;

Efésios 4:2

Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.

2 Timóteo 4:2

Psalmzingt den HEERE, gij Zijn gunstgenoten! en zegt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid.

Salmos 30:5

Daleth. Zwijg den HEERE, en verbeid Hem; ontsteek u niet over dengene, wiens weg voorspoedig is; over een man, die listige aanslagen uitvoert.

Salmos 37:7

De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn.

Êxodo 14:14

Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geve u, dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus;

Romanos 15:5

Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen.

Gálatas 6:9

En daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme, want de HEERE is een God des gerichts; welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten.

Isaías 30:18

Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.

Romanos 12:12

Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.

Mateus 24:42

De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

2 Pedro 3:9

Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Apocalipse 3:11

Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.

Salmos 103:8

Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;

Colossenses 3:12

Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.

Romanos 8:25

Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op den HEERE.

Salmos 27:14