Planejamento

Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.

Salmos 90:12

Hij gedenke al uwer spijsofferen, en make uw brandoffer tot as. Sela.

Salmos 20:4

Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.

Isaías 55:8

In het hart des mans zijn veel gedachten; maar de raad des HEEREN, die zal bestaan.

Provérbios 19:21

Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd.

Eclesiastes 3:1

Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting.

Jeremias 29:11

Vermoei u niet om rijk te worden; sta af van uw vernuft.

Provérbios 23:4

Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.

Amós 3:7

Doe mij Uw goedertierenheid in den morgenstond horen, want ik betrouw op U; maak mij bekend den weg, dien ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot U op.

Salmos 143:8

De gedachten worden vernietigd, als er geen raad is; maar door veelheid der raadslieden zal elkeen bestaan.

Provérbios 15:22

Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is?

Lucas 14:28

Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE stiert zijn gang.

Provérbios 16:9

Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten.

Isaías 55:9

Zijt niet nijdig over een man des gewelds, en verkies geen van zijn wegen.

Want de afwijker is den HEERE een gruwel; maar Zijn verborgenheid is met den oprechte.

Provérbios 3:31,32

Zulks komt ook voort van den HEERE der heirscharen; Hij is wonderlijk van raad, Hij is groot van daad.

Isaías 28:29

Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.

1 Coríntios 2:10

Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden.

Provérbios 16:3