Saúde

Zijt niet wijs in uw ogen; vrees den HEERE, en wijk van het kwade.

Het zal een medicijn voor uw navel zijn, en een bevochtiging voor uw beenderen.

Provérbios 3:7,8

Zo doe dan de toornigheid wijken van uw hart, en doe het kwade weg van uw vlees, want de jeugd, en de jonkheid is ijdelheid.

Eclesiastes 11:10

Geneest de kranken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet.

Mateus 10:8

Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart.

3 João 1:2

En gij zult den HEERE uw God dienen, zo zal Hij uw brood en uw water zegenen; en Ik zal de krankheden uit het midden van u weren.

Êxodo 23:25

Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens.

1 Timóteo 4:8

Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

1 Coríntios 6:19,20

Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.

Mateus 9:12

Liefelijke redenen zijn een honigraat, zoet voor de ziel, en medicijn voor het gebeente.

Provérbios 16:24

De uitgestelde hoop krenkt het hart; maar de begeerte, die komt, is een boom des levens.

Provérbios 13:12

Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.

Salmos 147:3

Een blij hart zal een medicijn goed maken; maar een verslagen geest zal het gebeente verdrogen.

Provérbios 17:22