Provérbios 12

1 A jó ember jóakaratot nyer az Úrtól; de a gonosz embert kárhoztatja õ.

2 Nem erõsül meg ember az istentelenséggel; az igazaknak pedig gyökerök ki nem mozdul.

3 A derék asszony koronája az õ férjének; de mint az õ csontjaiban való rothadás, [olyan] a megszégyenítõ.

4 Az igazaknak gondolatjaik igazak; az istentelenek tanácsa csalás.

5 Az istenteleneknek beszédei leselkednek a vér után; az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat.

6 Leomlanak az istentelenek, és oda lesznek; az igazak háza pedig megáll.

7 Az õ értelme szerint dicsértetik a férfiú; de az elfordult elméjû útálatos lesz.

8 Jobb, a kit kevésre tartanak, és szolgája van, mint a ki magát felmagasztalja, és szûk kenyerû.

9 Az igaz az õ barmának érzését [is] ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen.

10 A ki míveli az õ földét, megelégedik eledellel; a ki pedig követ hiábavalókat, bolond az.

11 Kivánja az istentelen a gonoszok prédáját; de az igaznak gyökere ád [gyümölcsöt.]

12 Az ajkaknak vétkében gonosz tõr van, de kimenekedik a nyomorúságból az igaz.

13 Az õ szájának gyümölcsébõl elégedik meg a férfi jóval; és az õ cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának.

14 A bolondnak úta helyes az õ szeme elõtt, de a ki tanácscsal él, bölcs az.

15 A bolondnak haragja azon napon megismertetik; elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember.

16 A ki igazán szól, megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot.

17 Van olyan, a ki beszél hasonlókat a tõrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság.

18 Az igazmondó ajak megáll mind örökké; a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig.

19 Álnokság van a gonosz gondolóknak szívében; a békességnek tanácsosiban pedig vígasság.

20 Nem vettetik az igaz semmi bántásba; az istentelenek pedig teljesek nyavalyával.

21 Útálatosok az Úrnál a csalárd beszédek; a kik pedig cselekesznek hûségesen, kedvesek õ nála.

22 Az eszes ember elfedezi a tudományt; a bolondok elméje pedig kikiáltja a bolondságot.

23 A gyorsaknak keze uralkodik; a rest pedig adófizetõ lesz.

24 A férfiúnak elméjében való gyötrelem megalázza azt; a jó szó pedig megvidámítja azt.

25 Útba igazítja az õ felebarátját az igaz; de az istentelenek útja eltévelyíti õket.

26 Nem süti meg a rest, a mit vadászásával fogott; de drága marhája az embernek serénysége.

27 Az igazságnak útjában van élet; és az õ ösvényének úta halhatatlanság.

28