Mert a miképen holt a test lélek nélkül, akképen holt a hit is cselekedetek nélkül.

Tiago 2:26

Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.

Tiago 1:3

Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívõnek.

Marcos 9:23

Hogy adja meg néktek az Õ dicsõsége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerõsödjetek az Õ Lelke által a belsõ emberben;

Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;

Efésios 3:16,17

Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezõjére Jézusra, a ki az elõtte levõ öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.

Hebreus 12:2

Hit által nyert erõt Sára is az õ méhében való foganásra, és életkora ellenére szûlt, minthogy hûnek tartotta azt, a ki az ígéretet tette.

Hebreus 11:11

Ha hitetlenkedünk, õ hû marad: õ magát meg nem tagadhatja.

2 Timóteo 2:13

Az igaz pedig hitbõl él. És a ki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem.

Hebreus 10:38

Mert mindaz, a mi az Istentõl született, legyõzi a világot; és az a gyõzedelem, a mely legyõzte a világot, a mi hitünk.

1 João 5:4

Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám jõ, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.

João 6:35

Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:

2 Timóteo 4:7

Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.

Romanos 10:10

Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitbõl hitbe, miképen meg van írva: Az igaz ember pedig hitbõl él.

Romanos 1:17

Az igazság útját választottam; a te ítéleteid forognak elõttem.

Salmos 119:30

De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tûrést, a szelídséget.

1 Timóteo 6:11

Azért mondom néktek: A mit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.

Marcos 11:24

A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

João 3:36

Ímé, megöl engem! Nem reménylem; hiszen csak utaimat akarom védeni elõtte!

Jó 13:15

Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy õ létezik és megjutalmazza azokat, a kik õt keresik.

Hebreus 11:6

Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédbõl; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.

Minden te útaidban megismered õt; akkor õ igazgatja a te útaidat.

Provérbios 3:5,6

(Mert hitben járunk, nem látásban );

2 Coríntios 5:7

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyõzõdés.

Hebreus 11:1

Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;

Efésios 6:16

Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által; és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez;

Nem cselekedetekbõl, hogy senki ne kérkedjék.

Efésios 2:8,9

Monda néki Jézus: Nem mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsõségét?

João 11:40

A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bõvölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.

Romanos 15:13

Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;

És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?

João 11:25,26

Mert mi a Lélek által, hitbõl várjuk az igazság reménységét.

Gálatas 5:5

Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.

Lucas 1:37

6 A melyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között,

7 Hogy a ti kipróbált hitetek, a mi sokkal becsesebb a veszendõ, de tûz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsõségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;

8 A kit, noha nem láttatok, szerettek; a kiben, noha most nem látjátok, de hisztek [benne], kibeszélhetetlen és dicsõült örömmel örvendeztek:

9 Elérvén hitetek czélját, a lélek idvességét.

1 Pedro 1:6-9

Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem.

Gálatas 2:20

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

João 3:16

Elérvén hitetek czélját, a lélek idvességét.

1 Pedro 1:9

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.

Romanos 10:17

Ezáltal megvígasztalódtunk reátok nézve, atyámfiai, minden mi szorongattatásunk és szükségünk mellett is, a ti hitetek által:

1 Tessalonicenses 3:7

És a mit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.

Mateus 21:22

Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején nyugodjék.

1 Coríntios 2:5

És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.

Marcos 11:22

De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.

Tiago 1:6

Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erõsek!

1 Coríntios 16:13

5 Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentõl, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.

6 De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.

7 Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;

8 A kétszívû, a minden útjában állhatatlan ember.

Tiago 1:5-8

Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.

Mateus 17:20

És ha jövendõt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökrõl, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.

1 Coríntios 13:2

A kit, noha nem láttatok, szerettek; a kiben, noha most nem látjátok, de hisztek [benne], kibeszélhetetlen és dicsõült örömmel örvendeztek:

Elérvén hitetek czélját, a lélek idvességét.

1 Pedro 1:8,9

Ellenben annak, a ki nem munkálkodik, hanem hisz abban, a ki az istentelent megigazítja, az õ hite tulajdoníttatik igazságul.

Romanos 4:5

Jézus pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követi vala Jézust az úton.

Marcos 10:52

Akkor illeté az õ szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint.

Mateus 9:29

És ímé hoznak vala hozzá egy ágyban fekvõ gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bûneid.

Mateus 9:2

A ki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitbõl [eszik.] A mi pedig hitbõl nincs, bûn az.

Romanos 14:23

Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felõl való reménységeteknek állhatatosságát, az Isten elõtt, a mi Atyánk elõtt:

1 Tessalonicenses 1:3

A kinek álljatok ellen, erõsek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévõ atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

1 Pedro 5:9

Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.

Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.

Gálatas 3:26,27

Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az õ leánya attól a pillanattól fogva.

Mateus 15:28

Jézus pedig felelvén, monda nékik: Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, a mi e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen;

Mateus 21:21

Mert így szól az Úr Isten, Izráelnek Szentje: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erõsségtek lett volna; de ti nem akarátok;

Isaías 30:15

Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,

Romanos 5:1

Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök idõknek elõtte,

Tito 1:2

A hitben erõtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit.

Romanos 14:1