Aniversário

Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörûségek vannak örökké.

Salmos 16:11

Sokan mondják: Kicsoda láttat velünk jót? Hozd fel reánk arczodnak világosságát, oh Uram!

Salmos 4:7

24 Áldjon meg tégedet az Úr, és õrizzen meg tégedet.

25 Világosítsa meg az Úr az õ orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad.

26 Fordítsa az Úr az õ orczáját te reád, és adjon békességet néked.

Números 6:24-26

Hálát adok az én Istenemnek, minden ti rólatok való emlékezésemben,

Filipenses 1:3

13 Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.

14 Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.

15 Nem volt elrejtve elõtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, [mintegy] a föld mélyében.

16 Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök.

17 És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája!

Salmos 139:13-17

Zsoltár, ének szombat napra.

Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges!

Salmos 92:1,2

Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményérõl.

Salmos 103:2

Mindenestõl szép vagy, én mátkám,

Cânticos 4:7

6 Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót [lobogtassunk:] teljesítse az Úr minden kérésedet!

7 Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja õt szent egeibõl jobbjának segítõ erejével.

8 Ezek szekerekben, amazok lovakban [bíznak;] mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevérõl emlékezünk meg.

Salmos 20:6-8

Mert az Úr, a ti Istenetek veletek megy, hogy harczoljon érettetek a ti ellenségeitekkel, hogy megtartson titeket.

Deuteronômio 20:4

13 Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.

14 Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.

15 Nem volt elrejtve elõtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, [mintegy] a föld mélyében.

16 Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök.

Salmos 139:13-16

Szeretett [barátom,] kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek.

3 João 1:2

Erõ és ékesség az õ ruhája; és nevet a következõ napnak.

Az õ száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.

Provérbios 31:25,26

Reád támaszkodom születésem óta; anyámnak méhébõl te vontál ki engem; rólad szól az én dicséretem szüntelen.

Salmos 71:6

Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felõletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott,

1 Coríntios 1:4

Fölhevült bennem az én szívem, gondolatomban tûz gerjede fel, így szólék [azért] az én nyelvemmel:

Jelentsd meg Uram az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az? Hadd tudjam, hogy milyen múlandó vagyok.

Salmos 39:4,5

És boldog az, a ki hitt; mert beteljesednek azok, a miket az Úr néki mondott.

Lucas 1:45

Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az õ templomában.

Salmos 27:4

Igen szép ékes korona a vénség, az igazságnak útában találtatik.

Provérbios 16:31

Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsõítsétek szent emlékezetét.

Salmos 30:5

Dicsérjétek az Urat. mert örökkévaló az õ kegyelme.

Salmos 106:1

Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; a mely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!

Provérbios 31:30

Mert te hoztál ki engem az anyám méhébõl, [és ]biztattál engem anyámnak emlõin.

Salmos 22:10

Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:

2 Timóteo 4:7

Dávidé.

Jóltevõm és megoltalmazóm, mentõváram és szabadítóm nékem; paizsom, és az, a kiben én bízom: õ veti alám népemet.

Salmos 144:1,2

Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Salmos 23:6

Hála pedig az Istennek, a ki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az õ ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk.

2 Coríntios 2:14

De hû az Úr, a ki megerõsít titeket és megõriz a gonosztól.

2 Tessalonicenses 3:3

Az Úrra bízta magát, mentse meg õt; szabadítsa meg õt, hiszen gyönyörködött benne!

Mert te hoztál ki engem az anyám méhébõl, [és ]biztattál engem anyámnak emlõin.

Salmos 22:9,10

Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.

Salmos 90:12

Én, az Úr, õrízem azt, minden szempillantásban öntözöm, hogy senki meg ne látogassa, éjjel-nappal megõrzöm azt;

Isaías 27:3

Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!

Salmos 118:24