Admiração

Dicsérjétek az Urat.

Salmos 112:1

Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól.

Egészség lesz [ez] a te testednek, és megújulás a te csontaidnak.

Provérbios 3:7,8

Ámde az Úr szemmel tartja az õt félõket, az õ kegyelmében bízókat,

Salmos 33:18

A föld megadta az õ gyümölcsét: megáld minket az Isten, a mi Istenünk; [ (Psalms 67:8) Megáld minket az Isten, és féli õt a földnek minden határa! ]

Salmos 67:7

A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.

Salmos 111:10

És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az õ szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.

Malaquias 4:2

Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és õt féljétek, és az õ parancsolatait tartsátok meg, és az õ szavára hallgassatok, õt tiszteljétek, és õ hozzá ragaszkodjatok.

Deuteronômio 13:4

A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.

Provérbios 9:10

Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, a hol háborúság van.

Provérbios 15:16

Adjátok meg azért mindenkinek, a mivel tartoztok: a kinek az adóval, az adót; a kinek a vámmal, a vámot; a kinek a félelemmel, a félelmet; a kinek a tisztességgel, a tisztességet.

Romanos 13:7

Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; a mely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!

Provérbios 31:30

Grádicsok éneke. a ki az õ útaiban jár!

Salmos 128:1

Az Úrnak félelme a gonosznak gyûlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyûlölöm.

Provérbios 8:13

És lõn, hogy mivel a bábák félék az Istent: megépíté az õ házukat.

Êxodo 1:21

Az alázatosságnak bére az Úr félelme, gazdagság és tisztesség és élet.

Provérbios 22:4

Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket.

2 Coríntios 7:1

A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez, és mint a szegek, erõsen le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak [szavai;] melyek egy pásztortól adattak.

Eclesiastes 12:13

Az Úrnak félelme a bölcseségnek tudománya, és a tisztességnek elõtte jár az alázatosság.

Provérbios 15:33

Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.

Provérbios 1:7

A szerencsétlent barátjától részvét illeti meg, még ha elhagyja is a Mindenhatónak félelmét.

Jó 6:14

Most pedig, óh Izráel! mit kíván az Úr, a te Istened tõled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden õ utain járj, és szeresd õt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, és teljes lelkedbõl,

Megtartván az Úrnak parancsolatait és rendeléseit, a melyeket én ma parancsolok néked, hogy jól legyen dolgod!

Deuteronômio 10:12,13