Alegria e Felicidade

Az Úr az én erõm és paizsom, õ benne bízott szívem és megsegíttettem; örvend szívem és énekemmel dicsérem õt.

Salmos 28:7

Mert az élõk tudják, hogy meghalnak; de a halottak semmit nem tudnak, és azoknak semmi jutalmok nincs többé; mivelhogy emlékezetök elfelejtetett.

Eclesiastes 9:7

Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erõs lelket újítsd meg bennem.

Salmos 51:12

Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörûségek vannak örökké.

Salmos 16:11

Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezõjére Jézusra, a ki az elõtte levõ öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.

Hebreus 12:2

Nagy az õ dicsõsége a te segítséged által; fényt és méltóságot adtál reája.

Salmos 21:6

De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelídség, mértékletesség.

Az ilyenek ellen nincs törvény.

Gálatas 5:22,23

A te bizonyságaid az én örökségem mindenha, mert szívemnek örömei azok.

Salmos 119:111

És õ mondá nékik: Menjetek, egyetek kövért és igyatok édest és küldjetek belõle részt annak, a kinek semmi nem készíttetett, mert szent e nap a mi Urunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erõsségtek.

Neemias 8:10

Igen örül az igaznak atyja, és a bölcsnek szülõje annak vígadoz.

Provérbios 23:24

Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtõl; végy körül engem a szabadulás örömével! Szela.

Salmos 32:7

Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy õ létezik és megjutalmazza azokat, a kik õt keresik.

Hebreus 11:6

Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim: a te vígasztalásaid megvidámították az én lelkemet.

Salmos 94:19

A kik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd.

Salmos 126:5

Örüljetek az örülõkkel, és sírjatok a sírókkal.

Romanos 12:15

Az igazaknak reménysége öröm; az istenteleneknek várakozása pedig elvész.

Provérbios 10:28

16 Mindenkor örüljetek.

17 Szüntelen imádkozzatok.

18 Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.

1 Tessalonicenses 5:16-18

Öröme van az embernek szája feleletében; és az idejében [mondott] beszéd, oh mely igen jó!

Provérbios 15:23

Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint võlegény, a ki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, a ki felrakja ékességeit.

Isaías 61:10

Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék.

João 15:11

Az Úr, a te Istened közötted van; erõs õ, megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az õ szerelmében, énekléssel örvendez néked.

Sofonias 3:17

A reménységben örvendezõk; a háborúságban tûrõk; a könyörgésben állhatatosak;

Romanos 12:12

Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.

Romanos 14:17

Kiki a mint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségbõl; mert a jókedvû adakozót szereti az Isten.

2 Coríntios 9:7

Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban.

Salmos 119:14

Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.

João 16:24

A kit, noha nem láttatok, szerettek; a kiben, noha most nem látjátok, de hisztek [benne], kibeszélhetetlen és dicsõült örömmel örvendeztek:

Elérvén hitetek czélját, a lélek idvességét.

1 Pedro 1:8,9

Az éneklõmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára.

Salmos 47:1

Hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak.

Romanos 15:32

Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izráelnek Szentje!

Isaías 12:6

Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!

Filipenses 4:4

Mert a fügefa nem fog virágozni, a szõlõkben nem lészen gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istállóban.

De én örvendezni fogok az Úrban, [és] vígadok az én szabadító Istenemben.

Habacuque 3:17,18

Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsõítsétek szent emlékezetét.

Salmos 30:5

Kárhoztasd õket, oh Isten; essenek el saját tanácsaik által; taszítsd el õket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened.

Salmos 5:11

Grádicsok éneke. a ki az õ útaiban jár!

Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod.

Salmos 128:1,2

Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tõletek a ti örömeteket.

João 16:22

De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel;

1 Timóteo 6:6

Annakokáért gyönyörködöm az erõtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert a mikor erõtelen vagyok, akkor vagyok erõs.

2 Coríntios 12:10

Mert kedveli az Úr az õ népét, a szenvedõket szabadulással dicsõíti meg.

Salmos 149:4

Mondom néktek, hogy ily módon [nagyobb] öröm lesz a mennyben egy megtérõ bûnösön, hogynem kilenczvenkilencz igaz [ember]en, a kinek nincs szüksége megtérésre.

Lucas 15:7

Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felõl van, meg nem rendülök.

Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztosságban lakozik.

Salmos 16:8,9

Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!

Salmos 118:24

Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, a melyet megtalálván az ember, elrejté azt; és a felett való örömében elmegy és eladván mindenét a mije van, megveszi azt a szántóföldet.

Mateus 13:44

Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek,

Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.

Tiago 1:2,3

A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bõvölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.

Romanos 15:13

Te megsokasítod e népet, nagy örömöt szerzesz néki, és örvendeznek elõtted az aratók örömével, és vígadoznak, mint mikoron zsákmányt osztanak.

Isaías 9:3

Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltûnik fájdalom és sóhaj.

Isaías 35:10

Azoknak, a kik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élõ Istenben, a ki bõségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra;

1 Timóteo 6:17