Esperança

És testök meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hû az, a ki ígéretet tett,

Hebreus 10:23

A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bõvölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.

Romanos 15:13

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyõzõdés.

Hebreus 11:1

Ha pedig, a mit nem látunk, azt reméljük, békességes tûréssel várjuk.

Romanos 8:25

Mert azért fáradunk és szenvedünk szidalmakat, mivelhogy reménységünket vetettük az élõ Istenben, a ki minden embernek megtartója, kiváltképen a hívõknek.

1 Timóteo 4:10

Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívûeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;

Isaías 61:1

A kikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsõségének gazdagsága, az [tudniillik,] hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsõségnek ama reménysége:

Colossenses 1:27

Szeressétek az Urat mind ti õ kedveltjei; a híveket megõrzi az Úr és bõven megfizet a kevélyen cselekvõknek! [ (Psalms 31:25) Legyetek erõsek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, a kik várjátok az Urat! ]

Salmos 31:24

Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az õ Istenében;

Salmos 146:5

Istenem, benned bízom; ne szégyenüljek meg; ne örüljenek rajtam ellenségeim.

Senki se szégyenüljön meg, a ki téged vár; szégyenüljenek meg, a kik ok nélkül elpártolnak tõled.

Salmos 25:2,3

Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felõletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek.

Jeremias 29:11

Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondván nékem: Hol van a te Istened? [ (Psalms 42:12) Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. ]

Salmos 42:11

És a kiben megvan ez a reménység Õ iránta, az mind megtisztítja õ magát, a miképen Õ is tiszta.

1 João 3:3

Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert a mit lát valaki, miért reményli is [azt?]

Ha pedig, a mit nem látunk, azt reméljük, békességes tûréssel várjuk.

Romanos 8:24,25

Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek [legyetek] megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tõletek a bennetek levõ reménységrõl, szelídséggel és félelemmel:

1 Pedro 3:15

Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem.

Salmos 119:114

Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;

Efésios 4:4

A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.

Romanos 5:5

De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyûk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

Isaías 40:31

Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom.

Lamentações 3:24

Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod [kivánása] miatt; a te igédben van az én reménységem.

Salmos 119:81

Bizony árnyékként jár az ember; bizony csak hiába szorgalmatoskodik; rakásra gyûjt, de nem tudja, ki takarítja be azokat!

Salmos 39:7

Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert én hozzád imádkozom!

Salmos 5:3

Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.

Salmos 33:22

Az Úr megõriz téged minden gonosztól, megõrzi a te lelkedet.

Megõrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!

Salmos 121:7,8

Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tûrést nemz,

A békességes tûrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet,

Romanos 5:3,4

És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Õ elhívásának a reménysége, mi az Õ öröksége dicsõségének a gazdagsága a szentek között,

Efésios 1:18

Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felõl való reménységeteknek állhatatosságát, az Isten elõtt, a mi Atyánk elõtt:

1 Tessalonicenses 1:3

Csak arról tanácskoznak, mimódon vessék õt le méltóságából; szeretik a hazugságot; szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Szela.

Salmos 62:5

Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,

A ki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, a melyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsõségének reménységében.

Romanos 5:1,2

Mivelhogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, a melylyel minden szentekhez vagytok,

A mennyekben néktek eltett reménységért, a melyet [már] elõbb hallottatok az igazság beszédében, mely az evangyéliom:

Colossenses 1:4,5

Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.

Salmos 25:5

Jõjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.

Mateus 11:28

A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek fája.

Provérbios 13:12

Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felõl, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök.

Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is elõhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által õ vele együtt.

1 Tessalonicenses 4:13,14

Azoknak, a kik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élõ Istenben, a ki bõségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra;

1 Timóteo 6:17

Azért ilyen reménységben nagy nyiltsággal szólunk;

2 Coríntios 3:12

Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az õ nagy irgalmassága szerint újonnan szûlt minket élõ reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,

1 Pedro 1:3

Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az õ igéretében.

Salmos 130:5

De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Istenem!

Miquéias 7:7

A reménységben örvendezõk; a háborúságban tûrõk; a könyörgésben állhatatosak;

Romanos 12:12

Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk õ.

Salmos 33:20

Boldog az, a kit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornáczaidban; hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével!

Salmos 65:5

17 Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg.

18 Ámde az Úr szemmel tartja az õt félõket, az õ kegyelmében bízókat,

19 Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben [is] eltartsa õket.

Salmos 33:17-19

Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen.

1 Timóteo 6:16

Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.

1 Coríntios 13:13

Seolba jutnak a gonoszok, [oda] minden nép, a mely elfeledkezik Istenrõl.

Salmos 9:18

Hogy az õ kegyelmébõl megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.

Tito 3:7