Separação

Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felõl, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök.

1 Tessalonicenses 4:13

Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszszõd és botod, azok vigasztalnak engem.

Salmos 23:4

[Ha igazak] kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti õket.

Salmos 34:18

Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, a melyet tõle kértem.

Most azért én is az Úrnak szentelem; teljes életére az Úrnak legyen szentelve! És imádkozának ott az Úrhoz.

1 Samuel 1:27,28

Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet:

Cânticos 8:7

Meggyógyítja a megtört szívûeket, és bekötözi sebeiket.

Salmos 147:3

És Miczpának, mivelhogy mondá: Az Úr legyen vigyázó közöttem és te közötted, a mikor egymástól elválunk.

Gênesis 31:49

Mert azt tartom, hogy a miket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsõséghez, mely nékünk megjelentetik.

Romanos 8:18

A ki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk bármely nyomorúságba [esteket] azzal a vígasztalással, a mellyel Isten vígasztal minket.

2 Coríntios 1:4

Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.

João 14:18

Mert békességes tûrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.

Hebreus 10:36

De a melyek nékem [egykor] nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem.

Sõt annakfelette [most] is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

Filipenses 3:7,8

Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem.

Salmos 27:10

Hogy a ti kipróbált hitetek, a mi sokkal becsesebb a veszendõ, de tûz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsõségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;

1 Pedro 1:7