1 Keisari Tiberiuksen viidentenätoista hallitusvuotena, siihen aikaan kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana, kun neljännesruhtinaina hallitsivat Galileassa Herodes, Itureassa ja Trakonitiksen maassa hänen veljensä Filippos ja Abilenessa Lysanias

2 ja kun ylipappeina olivat Hannas ja Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, joka eli autiomaassa.

3 Niin hän lähti liikkeelle ja kulki kaikkialla Jordanin seudulla saarnaten ja kehottaen ihmisiä kääntymään ja ottamaan kasteen, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi.

5 Kaikki rotkot täytettäköön, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, tulkoot mutkat suoriksi, louhikot tasaisiksi teiksi!

8 Tehkää hedelmiä, joissa kääntymyksenne näkyy! Älkää ruvetko ajattelemaan: 'Olemmehan me Abrahamin lapsia.' Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä.

15 Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias.

18 Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia.

19 Mutta kun hän nuhteli neljännesruhtinas Herodesta tämän veljen vaimon Herodiaan tähden ja moitti häntä myös muista pahoista teoista,

20 Herodes teki vielä senkin, että telkesi Johanneksen vankilaan.

21 Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan

23 Jeesus oli noin kolmenkymmenen vuoden ikäinen aloittaessaan työnsä. Hän oli -- näin luultiin -- Joosefin poika. Joosefin isä oli Eeli,

24 tämän isä Mattat, tämän Leevi, tämän Melki, tämän Jannai, tämän Joosef,

25 tämän Mattitja, tämän Amos, tämän Nahum, tämän Hesli, tämän Naggai,

26 tämän Mahat, tämän Mattitja, tämän Simei, tämän Josek, tämän Joda,

27 tämän Johanan, tämän Resa, tämän Serubbabel, tämän Sealtiel, tämän Ner,

28 tämän Melki, tämän Addi, tämän Kosam, tämän Elmadam, tämän Er,

29 tämän Joosua, tämän Elieser, tämän Jorim, tämän Mattat, tämän Leevi,

30 tämän Simeon, tämän Juuda, tämän Joosef, tämän Jonam, tämän Eljakim,

31 tämän Melea, tämän Menna, tämän Mattata, tämän Natan, tämän Daavid,

32 tämän Iisai, tämän Obed, tämän Boas, tämän Salma, tämän Nahson,

33 tämän Amminadab, tämän Admin, tämän Arni, tämän Hesron, tämän Peres, tämän Juuda,

34 tämän Jaakob, tämän Iisak, tämän Abraham, tämän Terah, tämän Nahor,

35 tämän Serug, tämän Reu, tämän Peleg, tämän Eber, tämän Salma,

36 tämän Kenan, tämän Arpaksad, tämän Seem, tämän Nooa, tämän Lemek,

37 tämän Metuselah, tämän Henok, tämän Jered, tämän Mahalalel, tämän Kenan,

38 tämän Enos, tämän Set, tämän Aadam, tämän Jumala.