Deuteronômio 23

1 Hy wat deur verbryseling vermink of van wie die manlike deel afgesny is, mag in die vergadering van die HERE nie kom nie.

2 Geen baster mag in die vergadering van die HERE kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE nie kom nie.

3 Geen Ammoniet of Moabiet mag in die vergadering van die HERE kom nie; selfs hulle tiende geslag mag nooit in die vergadering van die HERE kom nie;

4 omdat hulle julle, by jul uittog uit Egipte, nie met brood en water op die pad tegemoetgekom het nie; en omdat hy B¡leam, die seun van Beor, uit Petor in Mesopot mië, teen jou gehuur het om jou te vloek.

5 Maar die HERE jou God wou nie na B¡leam luister nie; maar die HERE jou God het vir jou die vloek in 'n seën verander, omdat die HERE jou God jou liefgehad het.

6 Jy mag hulle vrede en hulle geluk solank as jy lewe, vir ewig nie soek nie.

7 Die Edomiet moet jy nie as 'n gruwel beskou nie, want hy is jou broer; die Egiptenaar moet jy nie as 'n gruwel beskou nie, want jy was 'n vreemdeling in sy land.

8 Kinders wat vir hulle in die derde geslag gebore word, mag in die vergadering van die HERE kom.

9 Wanneer jy as leër teen jou vyande uittrek, pas dan op vir enigiets wat verkeerd is.

10 As daar iemand by jou is wat weens 'n voorval by nag nie rein is nie, moet hy buitekant die laer uitgaan; hy mag nie in die laer inkom nie.

11 Maar as die aand aankom, moet hy hom in die water bad; en teen sonsondergang mag hy in die laer inkom.

12 Jy moet buitekant die laer 'n plek hê, en daarheen moet jy uitgaan.

13 En jy moet by jou gereedskap 'n grafie hê; as jy dan buitekant gaan sit, moet jy daarmee grawe en wat van jou uitgegaan het, weer toemaak.

14 Want die HERE jou God wandel midde-in jou laer om jou te red en jou vyande aan jou oor te gee; daarom moet jou laer heilig wees, sodat Hy niks skandeliks by jou mag sien en Hom van jou afwend nie.

15 Jy mag 'n slaaf wat van sy heer na jou ontsnap het, nie aan sy heer oorlewer nie.

16 Hy moet by jou bly, in jou midde, in die plek wat hy in een van jou poorte uitkies, waar dit vir hom goed is; jy mag hom nie verdruk nie.

17 Daar mag geen hoer uit die dogters van Israel wees nie; en daar mag geen skandseun uit die seuns van Israel wees nie.

18 Jy mag geen hoereloon of hondeprys in die huis van die HERE jou God as enige gelofte offer bring nie; want die altwee is vir die HERE jou God 'n gruwel.

19 Jy mag jou broer geen rente oplê nie, rente van geld, rente van eetware, rente van enigiets wat 'n mens teen rente uitleen nie.

20 Die uitlander mag jy rente oplê, maar jou broer mag jy geen rente oplê nie, sodat die HERE jou God jou kan seën in alles waar jy jou hand aan slaan in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem.

21 As jy aan die HERE jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie; want die HERE jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word.

22 Maar as jy nalaat om te belowe, sal dit geen sonde in jou wees nie.

23 Wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en doen soos jy aan die HERE jou God vrywillig beloof het -- wat jy met jou mond gespreek het.

24 As jy in die wingerd van jou naaste kom, mag jy na hartelus volop druiwe eet, maar in jou tas mag jy niks steek nie.

25 As jy in die ongesnyde graan van jou naaste kom, mag jy met jou hand are afpluk; maar 'n sekel mag jy nie swaai in die ongesnyde graan van jou naaste nie.

1 א לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו  {ס}

2 ב לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל יהוה  {ס}

3 ג לא יבא ממזר בקהל יהוה  גם דור עשירי לא יבא לו בקהל יהוה  {ס}

4 ד לא יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה  גם דור עשירי לא יבא להם בקהל יהוה עד עולם

5 ה על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים--לקללך

6 ו ולא אבה יהוה אלהיך לשמע אל בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את הקללה לברכה  כי אהבך יהוה אלהיך

7 ז לא תדרש שלמם וטבתם כל ימיך לעולם  {ס}

8 ח לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו

9 ט בנים אשר יולדו להם דור שלישי--יבא להם בקהל יהוה  {ס}

10 י כי תצא מחנה על איביך  ונשמרת--מכל דבר רע

11 יא כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה--ויצא אל מחוץ למחנה לא יבא אל תוך המחנה

12 יב והיה לפנות ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל תוך המחנה

13 יג ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ

14 יד ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את צאתך

15 טו כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש  ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך  {ס}

16 טז לא תסגיר עבד אל אדניו אשר ינצל אליך מעם אדניו

17 יז עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך--בטוב לו לא תוננו  {ס}

18 יח לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל

19 יט לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך--לכל נדר  כי תועבת יהוה אלהיך גם שניהם  {ס}

20 כ לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל  נשך כל דבר אשר ישך

21 כא לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך--למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה  {ס}

22 כב כי תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו  כי דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא

23 כג וכי תחדל לנדר--לא יהיה בך חטא

24 כד מוצא שפתיך תשמר ועשית  כאשר נדרת ליהוה אלהיך נדבה אשר דברת בפיך  {ס}

25 כה כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן  {ס} [ (Deuteronomy 23:26) כו כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך  {ס} ]