Juízes 5

1 Op die dag het Debora en Barak, die seun van Abinoam, gesing en gesê:

2 Omdat aanvoerders aangevoer het in Israel, omdat die volk hom gewillig getoon het -- prys die HERE!

3 Hoor, o konings! Luister, o vorste! Ek, tot eer van die HERE wil ek sing, tot eer van die HERE, die God van Israel, wil ek psalmsing.

4 HERE, toe U uitgetrek het uit Se‹r, toe U voortgestap het uit die veld van Edom, het die aarde gebeef, ook het die hemel gedrup, ook het die wolke water gedrup.

5 Berge het gewankel voor die aangesig van die HERE uit, hierdie Sinai voor die aangesig van die HERE, die God van Israel.

6 In die dae van Samgar, die seun van Anat, in die dae van Jael, was die paaie verlate, en die reisigers het langs sypaaie gegaan.

7 Leiers het ontbreek in Israel, ontbreek; totdat ek, Debora, opgestaan het, ek, 'n moeder in Israel, opgestaan het.

8 Kies hulle nuwe gode, dan is daar oorlog in die poorte; was daar skild of spies te sien onder veertig duisend in Israel?

9 My hart is vir die aanvoerders van Israel wat hulle gewillig betoon het onder die volk -- prys die HERE!

10 Julle wat op wit eselinne ry, wat op tapyte sit, wandelaars langs die paaie, dink na!

11 Vanweë die stem van die boogskutters tussen die drinkplekke, besing hulle daar die regverdige dade van die HERE, die regverdige dade van sy leiding in Israel. Toe het die volk van die HERE afgetrek na die poorte toe.

12 Word wakker, word wakker, Debora! Word wakker, word wakker, hef 'n lied aan! Staan op, Barak! en voer jou gevangenes weg, seun van Abinoam!

13 Toe het die oorblyfsel van die vername manne van die volk afgetrek, toe het die HERE vir my afgetrek onder die helde.

14 Uit Efraim, die wat hulle wortel in Amalek het; Benjamin, agter jou aan onder jou manskappe; uit Magir trek die aanvoerders af, en uit S,bulon die wat met die werwerstaf uittrek;

15 en vorste in Issaskar met Debora saam; en Issaskar soos Barak: in die dal storm hulle op sy voetspore. In die afdelings van Ruben was die voornemens van die hart groot.

16 Waarom het jy tussen die veekrale bly sit en luister na die fluitspel by die troppe vee? In die afdelings van Ruben was die voornemens van die hart groot.

17 G¡lead het rustig oorkant die Jordaan gebly; en Dan, waarom vertoef hy by die skepe? Aser het bly sit aan die seekus en aan sy baaie rustig gebly.

18 S,bulon is 'n volk wat sy siel gering ag tot die dood toe; ook N ftali op die hoogvlaktes.

19 Konings het gekom, geveg; toe het die konings van Kana„n geveg by T änag, by die waters van Meg¡ddo -- geen stuk silwer het hulle geneem nie.

20 Uit die hemel het die sterre geveg, uit hulle bane het hulle teen S¡sera geveg;

21 die spruit Kison het hulle afgedrywe, die spruit van ontmoeting, die spruit Kison! Tree op, my siel, met mag!

22 Toe het die perdepote geklap van die gejaag, die gejaag van hulle geweldiges.

23 Vloek Meros, sê die Engel van die HERE; ja, vervloek sy inwoners, omdat hulle die HERE nie tot hulp gekom het nie, die HERE tot hulp onder die helde.

24 Mag bo die vroue geseënd wees Jael, die vrou van Heber, die Keniet; geseënd wees bo die vroue in die tent!

25 Water het hy gevra, melk het sy gegee, in 'n sierlike skottel het sy dikmelk gebring.

26 Haar hand steek sy uit na die tentpen en haar regterhand na die werksman se hamer; en sy hamer S¡sera, verpletter sy kop en verbrysel en deurboor die slaap van sy hoof.

27 Tussen haar voete sak hy inmekaar, val, lê daar! Tussen haar voete sak hy inmekaar, val; waar hy inmekaarsak, daar lê hy -- morsdood.

28 Deur die venster kyk die moeder van S¡sera uit, en sy roep deur die venstertralie: Waarom vertoef sy wa om te kom? Waarom versuim die passe van sy wa-span?

29 Die skranderste van haar vorstinne antwoord haar, ja, sy self antwoord op haar woorde:

30 Hulle het seker buit gevind en verdeel dit: een slavin, twee slavinne vir elke man; 'n buit van bont klere vir S¡sera, 'n buit van bont klere, veelkleurige; 'n bont doek, twee veelkleuriges as buit vir my hals.

31 So moet al u vyande, HERE, omkom! Maar die wat Hom liefhet, is soos die opgang van die son in sy krag. En die land het veertig jaar lank gerus.

1 א ותשר דבורה וברק בן אבינעם {ס}  ביום ההוא  {ר} br לאמר  {ס}

2 ב בפרע פרעות בישראל {ס}  בהתנדב  {ר} br עם ברכו יהוה  {ס}

3 ג שמעו מלכים האזינו {ר} br רזנים  {ס}  אנכי ליהוה אנכי אשירה  {ס}  אזמר  {ר} br ליהוה אלהי ישראל  {ס}

4 ד יהוה בצאתך {ר} br משעיר  {ס}  בצעדך משדה אדום  {ס}  ארץ  {ר} br רעשה גם שמים נטפו  {ס}  גם עבים נטפו  {ר} br מים  {ס}

5 ה הרים נזלו מפני יהוה {ס}  זה  {ר} br סיני--מפני יהוה אלהי ישראל  {ס}

6 ו בימי שמגר בן {ר} br ענת  {ס}  בימי יעל חדלו ארחות  {ס}  והלכי  {ר} br נתיבות--ילכו ארחות עקלקלות  {ס}

7 ז חדלו פרזון בישראל {ר} br חדלו--  {ס}  עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל  {ס}

8 ח יבחר {ר} br אלהים חדשים אז לחם שערים  {ס}  מגן אם יראה  {ר} br ורמח  {ס}  בארבעים אלף בישראל  {ס}

9 ט לבי {ר} br לחוקקי ישראל  {ס}  המתנדבים בעם ברכו  {ר} br יהוה  {ס}

10 י רכבי אתנות צחרות {ס}  ישבי  {ר} br על מדין והלכי על דרך--שיחו  {ס}

11 יא מקול מחצצים בין {ר} br משאבים  {ס}  שם יתנו צדקות יהוה  {ס}  צדקת  {ר} br פרזונו בישראל  {ס}  אז ירדו לשערים עם  {ר} br יהוה  {ס}

12 יב עורי עורי דבורה {ס}  עורי  {ר} br עורי דברי שיר  {ס}  קום ברק ושבה שביך בן  {ר} br אבינעם  {ס}

13 יג אז ירד שריד לאדירים עם {ס}  יהוה  {ר} br ירד לי בגבורים  {ס}

14 יד מני אפרים שרשם {ר} br בעמלק  {ס}  אחריך בנימין בעממיך  {ס}  מני  {ר} br מכיר ירדו מחקקים  {ס}  ומזבולן משכים בשבט  {ר} br ספר  {ס}

15 טו ושרי ביששכר עם דברה {ס}  ויששכר  {ר} br כן ברק בעמק שלח ברגליו  {ס}  בפלגות ראובן גדלים חקקי  {ר} br לב  {ס}

16 טז למה ישבת בין המשפתים {ס}  לשמע  {ר} br שרקות עדרים  {ס}  לפלגות ראובן גדולים חקרי  {ר} br לב  {ס}

17 יז גלעד בעבר הירדן שכן {ס}  ודן  {ר} br למה יגור אניות  {ס}  אשר ישב לחוף  {ר} br ימים  {ס}  ועל מפרציו ישכון  {ס}

18 יח זבלון {ר} br עם חרף נפשו למות--  {ס}  ונפתלי  על מרומי  {ר} br שדה  {ס}

19 יט באו מלכים נלחמו {ס}  אז  {ר} br נלחמו מלכי כנען  {ס}  בתענך על מי  {ר} br מגדו  {ס}  בצע כסף לא לקחו  {ס}

20 כ מן {ר} br שמים נלחמו  {ס}  הכוכבים ממסלותם נלחמו עם  {ר} br סיסרא  {ס}

21 כא נחל קישון גרפם {ס}  נחל  {ר} br קדומים נחל קישון  {ס}  תדרכי נפשי  {ר} br עז  {ס}

22 כב אז הלמו עקבי סוס {ס}  מדהרות  {ר} br דהרות אביריו  {ס}

23 כג אורו מרוז אמר מלאך יהוה--ארו ארור {ר} br ישביה  {ס}  כי לא באו לעזרת יהוה  {ס}  לעזרת  {ר} br יהוה בגבורים  {ס}

24 כד תברך מנשים--יעל אשת חבר {ר} br הקיני  {ס}  מנשים באהל תברך  {ס}

25 כה מים {ר} br שאל חלב נתנה  {ס}  בספל אדירים הקריבה  {ר} br חמאה  {ס}

26 כו ידה ליתד תשלחנה {ס}  וימינה  {ר} br להלמות עמלים  {ס}  והלמה סיסרא מחקה  {ר} br ראשו  {ס}  ומחצה וחלפה רקתו  {ס}

27 כז בין {ר} br רגליה כרע נפל שכב  {ס}  בין רגליה כרע  {ר} br נפל  {ס}  באשר כרע שם נפל שדוד  {ס}

28 כח בעד {ר} br החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא בעד האשנב  {ס}  מדוע בשש רכבו  {ר} br לבוא--  {ס}  מדוע אחרו פעמי מרכבותיו  {ס}

29 כט חכמות {ר} br שרותיה תענינה  {ס}  אף היא תשיב אמריה  {ר} br לה  {ס}

30 ל הלא ימצאו יחלקו שלל {ס}  רחם  {ר} br רחמתים לראש גבר--  {ס}  שלל צבעים  {ר} br לסיסרא  {ס}  שלל צבעים רקמה  {ס}  צבע  {ר} br רקמתים לצוארי שלל  {ס}

31 לא כן יאבדו כל אויביך יהוה {ר} br ואהביו כצאת השמש בגברתו  {ס}  ותשקט הארץ ארבעים שנה  {ר} br {ש}