1 Timóteo 4

1 Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských,

2 V pokrytství lež mluvících, a cejchované majících svědomí své,

3 Zbraňujících ženiti se, přikazujících zdržovati se od pokrmů, kteréž Bůh stvořil k užívání s díkčiněním věřícím a těm, jenž poznali pravdu.

4 Nebo všeliké stvoření Boží dobré jest, a nic nemá zamítáno býti, což se s díků činěním přijímá.

5 Posvěcuje se zajisté skrze slovo Boží a modlitbu.

6 Toto předkládaje bratřím, budeš dobrý služebník Jezukristův, vykrmený slovy víry a pravého učení, kteréhož jsi následoval.

7 Světské pak a babské básně zavrz, ale cvič se v zbožnosti.

8 Nebo tělesné cvičení malého jest užitku, ale zbožnost ke všemu jest užitečná, a má i nynějšího i budoucího života zaslíbení.

9 Věrnáť jest tato řeč a hodná, aby všelijak oblíbena byla.

10 Proto zajisté i pracujeme, i pohanění neseme, že naději máme v Bohu živém, kterýž jest spasitel všech lidí, a zvláště věřících.

11 Ty věci předkládej a uč.

12 Nižádný mladostí tvou nepohrdej, ale buď příkladem věrných v řeči, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě.

13 Dokudž k tobě nepřijdu, buďiž pilen čítání, a napomínání, i učení.

14 Nezanedbávej daru, kterýž jest v tobě, jenž jest dán skrze proroctví s vzkládáním rukou starších na tě.

15 O tom přemyšluj, v tom buď ustavičně, aby prospěch tvůj zjevný byl všechněm.

16 Budiž sebe pilen i učení, a v tom trvej; nebo to čině, i samého sebe spasíš, i ty, kteříž tebe poslouchají.