Honestidade

Každému tedy což jste povinni, dávejte. Komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu čest, tomu čest.

Romanos 13:7

Přede všemi pak věcmi, bratří moji, nepřisahejte, ani skrze nebe, ani skrze zemi, ani kteroukoli jinou přísahou, ale buď řeč vaše: Jistě, jistě, nikoli, nikoli, abyste neupadli v odsouzení.

Tiago 5:12

Kdo přikrývá přestoupení svá, nepovede se jemu šťastně; ale kdož je vyznává a opouští, milosrdenství důjde.

Provérbios 28:13

Sprostnost upřímých vodí je, převrácenost pak přestupníků zatracuje je.

Provérbios 11:3

Nižádný pak rozsvítě svíci, nepřikrývá jí nádobou, ani staví pod postel, ale na svícen staví, aby ti, kteříž vcházejí, světlo viděli.

Lucas 8:16

Vyznávejtež se pak jedni druhým z hříchů svých, a modlte se jedni za druhé, abyste uzdraveni byli. Mnohoť zajisté může modlitba spravedlivého opravdová.

Tiago 5:16

Neprospívají pokladové bezbožně nabytí, ale spravedlnost vytrhuje od smrti.

Provérbios 10:2

Ale odmítáme ukrývání neslušnosti, nechodíce v chytrosti, aniž se lstivě obírajíce s slovem Božím, ale zjevováním pravdy v příjemnost uvodíce sebe u každého svědomí lidského před obličejem Božím.

2 Coríntios 4:2

Mlčelivě se měj k Hospodinu, a očekávej na něj pečlivě. Nekormuť se příčinou toho, jemuž se daří na cestě jeho, příčinou člověka, kterýž provodí, cožkoli umyslil.

Salmos 37:7

Pilně se snažuj vydati sebe Bohu milého dělníka, za nějž by se nebylo proč styděti, a kterýž by právě slovo pravdy rozděloval.

2 Timóteo 2:15

Synáčkové moji, nemilujmež slovem, ani jazykem toliko, ale skutkem a pravdou.

1 João 3:18

Nelžete jedni na druhé, když jste svlékli s sebe starého člověka s skutky jeho,

Colossenses 3:9

Do přestoupení rtů zapletá se zlostník, ale spravedlivý vychází z ssoužení.

Kdož mluví pravdu, ohlašuje spravedlnost, svědek pak falešný lest.

Provérbios 12:13,17

Lepší jest maličko s spravedlností, než množství důchodů nespravedlivých.

Provérbios 16:8

Dobré opatrujíce netoliko před obličejem Páně, ale i před lidmi.

2 Coríntios 8:21

Díme-li, že s ním obecenství máme, a ve tmě chodíme, lžeme a nečiníme pravdy.

1 João 1:6

Nebo proto i daň dáváte, poněvadž služebníci Boží jsou, pilnou práci o to vedouce.

Romanos 13:6

Muž převrácený rozsívá sváry, a klevetník rozlučuje přátely.

Provérbios 16:28

Vykonávati spravedlnost a soud více se líbí Hospodinu nežli obět.

Provérbios 21:3

Nezadržuj dobrodiní potřebujícím, když s to býti můžeš, abys je činil.

Provérbios 3:27

Nebuďte opatrní sami u sebe. Žádnému zlého za zlé neodplacujte, opatrujíce dobré přede všemi lidmi,

Romanos 12:17

Tehdy porozumíš spravedlnosti a soudu, a upřímosti i všeliké cestě dobré,

Provérbios 2:9

Váha falešná ohavností jest Hospodinu, ale závaží pravé líbí se jemu.

Sprostnost upřímých vodí je, převrácenost pak přestupníků zatracuje je.

Provérbios 11:1,3

Dobrý člověk slitovává se i půjčuje, a řídí své věci s soudem.

Salmos 112:5

Ale moudrost, kteráž jest shůry, nejprve zajisté jest čistotná, potom pokojná, mírná, povolná, plná milosrdenství a ovoce dobrého, bez rozsuzování a bez pokrytství.

Tiago 3:17

Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.

Mateus 5:8

Oči tvé ať k dobrým věcem patří, a víčka tvá ať přímě hledí před tebou.

Provérbios 4:25