Bem

Dekliniĝu de malbono kaj faru bonon, Serĉu pacon kaj ĉasu ĝin.

Salmos 34:14

Ne trompiĝu; Malbonaj kuniĝoj malbonigas bonajn morojn.

1 Coríntios 15:33

Sed la frukto de la Spirito estas amo, ĝojo, paco, pacienco, komplezo, bonkoreco, fideleco,

mildeco, sinregado; kontraŭ tiaj ne ekzistas leĝo.

Gálatas 5:22,23

Se mi ne esperus vidi la bonecon de la Eternulo En la lando de vivantoj!

Salmos 27:13

Tial laŭ nia oportuna tempo ni bonfaradu al ĉiuj, precipe al tiuj, kiuj apartenas al la familio de la fido.

Gálatas 6:10

kaj estu bonfaraj unu al alia, bonkoraj, pardonantaj unu al alia, kiel ankaŭ Dio en Kristo pardonis al vi.

Efésios 4:32

Tiel same, ke virinoj sin vestu per decaj vestoj, kun modesteco kaj sobreco; ne kun harplektaĵoj, aŭ oro, aŭ perloj, aŭ multekostaj vestoj;

sed (kio konvenas al virinoj konfesantaj la piecon) per bonfaroj.

1 Timóteo 2:9,10

Rememoru, ho Eternulo, Vian kompatemecon kaj Vian favorkorecon, Ĉar ili estis de ĉiam.

La pekojn de mia juneco kaj miajn krimojn ne rememoru; Laŭ Via favorkoreco rememoru min, Pro Via boneco, ho Eternulo!

Salmos 25:6,7

Tiele diras la Eternulo:Stariĝu sur la vojoj kaj rigardu, kaj demandu pri la vojoj antikvaj, kia estas la bona vojo, kaj iru laŭ ĝi kaj trovu ripozon por via animo. Sed ili diris:Ni ne iros.

Jeremias 6:16

Kiam oni bruligas lampon, oni metas ĝin ne sub grenmezurilon, sed sur la lampingon; kaj ĝi lumas sur ĉiujn, kiuj estas en la domo.

Tiel same via lumo lumu antaŭ homoj, por ke ili vidu viajn bonajn farojn, kaj gloru vian Patron, kiu estas en la ĉielo.

Mateus 5:15,16

5 Kaj pro tiu sama kaŭzo viaflanke aplikante ĉian diligentecon, en via fido aldonu virton; kaj en virto scion;

6 kaj en scio sinregadon; kaj en sinregado paciencon; kaj en pacienco piecon;

7 kaj en pieco fratamikecon, kaj en fratamikeco amon.

2 Pedro 1:5-7

Ĉio estas permesata; sed ne ĉio estas oportuna. Ĉio estas permesata; sed ne ĉio edifas.

1 Coríntios 10:23

Kaj kiu faros al vi malbonon, se vi fariĝos fervoraj en la bono?

1 Pedro 3:13

Ornamo estas por la homo lia bonfaro; Kaj pli bona estas malriĉulo, ol homo mensogema.

Provérbios 19:22

Estu kompatemaj, kiel via Patro estas kompatema.

Lucas 6:36

kiu donis sin por ni, por elaĉeti nin el ĉia maljusteco kaj por purigi al si popolon propran, fervoran pri bonaj faroj.

Tito 2:14

Tiam vi komprenos veremon kaj juston Kaj pion kaj ĉiun bonan vojon.

Provérbios 2:9

Ne venkiĝu de malbono, sed venku malbonon per bono.

Romanos 12:21

Via amo estu sen hipokriteco. Abomenu tion, kio estas malbona; algluiĝu al la bona.

Romanos 12:9

El via buŝo eliru neniu putra vorto, sed nur tio, kio estas bona, por konvena edifado, por ke ĝi donu gracon al la aŭdantoj.

Efésios 4:29

Fidu la Eternulon kaj faru bonon; Loĝu sur la tero kaj konservu honestecon.

Salmos 37:3

La Eternulo estas bona, forta apogo en tago de malfeliĉo; kaj Li konas tiujn, kiuj fidas Lin.

Naum 1:7

Justa estas la Eternulo en ĉiuj Siaj vojoj Kaj bona en ĉiuj Siaj faroj.

Salmos 145:17

Kaj Dio povas abundigi ĉe vi ĉian gracon, por ke vi, havante ĉiam en ĉio ĉian sufiĉecon, abunde rilatu al ĉia bona faro;

2 Coríntios 9:8