Amizade

Vi adultulinoj, ĉu vi ne scias, ke la amikeco al la mondo estas malamikeco al Dio? Ĉiu do, kiu volas esti amiko de la mondo, fariĝas malamiko de Dio.

Tiago 4:4

Sed Rut diris:Ne petegu min, ke mi vin forlasu, aŭ ke mi returnu min kaj ĉesu sekvi vin; ĉar kien vi iros, mi ankaŭ iros, kaj kie vi noktos, mi ankaŭ noktos; via popolo ankaŭ estos mia popolo, kaj via Dio estos mia Dio.

Sur la loko, kie vi mortos, mi ankaŭ mortos, kaj tie oni min enterigos. La Eternulo faru al mi tion kaj pli, se io krom la morto disigos min de vi.

Rute 1:16,17

1 Kiam li finis la paroladon kun Saul, la animo de Jonatan alligiĝis al la animo de David, kaj Jonatan ekamis lin kiel sian animon.

2 Kaj Saul prenis lin en tiu tago, kaj ne lasis lin reiri al la domo de sia patro.

3 Kaj Jonatan faris kun David interligon, ĉar li ekamis lin kiel sian animon.

1 Samuel 18:1-3

Ĉar se ili falos, unu levos la alian; sed ve al solulo, se li falos, kaj se ne estas alia, kiu lin levus.

Eclesiastes 4:10

En fratamo estu kore unuigitaj unu al alia, honore preferantaj unu la alian;

Romanos 12:10

Havi multajn amikojn estas embarase; Sed ofte amiko estas pli sindona ol frato.

Provérbios 18:24

Kiu iras kun saĝuloj, tiu estos saĝa; Sed kamarado de malsaĝuloj suferos doloron.

Provérbios 13:20

Fero akriĝas per fero, Kaj homon akrigas la rigardo de lia proksimulo.

Provérbios 27:17

Ĉar mi sopiras vin vidi, por ke mi transdonu al vi ian spiritan donacon, por ke vi estu firmigitaj;

tio estas, por ke estu inter ni reciproka kuraĝigo, per la komuna fido, egale via kaj mia.

Romanos 1:11,12

Oleo kaj odorfumaĵo ĝojigas la koron, Kaj la konsilo de amiko estas dolĉaĵo por la animo.

Provérbios 27:9

Ne trompiĝu; Malbonaj kuniĝoj malbonigas bonajn morojn.

1 Coríntios 15:33

Amataj, se Dio tiel amis nin, ni ankaŭ devus ami unu la alian.

Dion neniu iam vidis; se ni reciproke nin amas, Dio restas en ni, kaj Lia amo perfektiĝis en ni;

1 João 4:11,12

Kiu kovras kulpon, tiu serĉas amikecon; Sed kiu reparolas pri la afero, tiu disigas amikojn.

Provérbios 17:9

Malica homo disvastigas malpacon; Kaj kalumnianto disigas amikojn.

Provérbios 16:28

Amataj, ni amu unu la alian; ĉar la amo estas el Dio; kaj ĉiu, kiu amas, naskiĝas el Dio kaj Dion konas.

1 João 4:7

Kaj David diris:Ĉu ekzistas ankoraŭ iu, kiu restis el la domo de Saul, ke mi povu fari al li favorkoraĵon pro Jonatan?

2 Samuel 9:1

Neniu havas amon pli grandan ol tio, ke iu demetus sian vivon por siaj amikoj.

João 15:13

Oleo kaj odorfumaĵo ĝojigas la koron, Kaj la konsilo de amiko estas dolĉaĵo por la animo.

Ne forlasu vian amikon kaj la amikon de via patro, Kaj en la domon de via frato ne iru en la tago de via mizero; Pli bona estas najbaro proksima, ol frato malproksima.

Provérbios 27:9,10

En ĉiu tempo amiko amas, Kaj li fariĝas frato en mizero.

Provérbios 17:17

Pli bona estas riproĉo nekaŝita, Ol amo kaŝita.

Fidelkoraj estas la batoj de amanto; Sed tro multaj estas la kisoj de malamanto.

Provérbios 27:5,6

Respektu vian patron kaj vian patrinon; kaj:Amu vian proksimulon kiel vin mem.

Mateus 19:19

Pli bone estas al du ol al unu, ĉar ili havas bonan rekompencon por sia laborado.

Ĉar se ili falos, unu levos la alian; sed ve al solulo, se li falos, kaj se ne estas alia, kiu lin levus.

Eclesiastes 4:9,10

Kaj se iu montros sin pli forta kontraŭ unu, tiam ambaŭ kontraŭstaros lin; eĉ fadeno triopigita ne baldaŭ disŝiriĝos.

Eclesiastes 4:12

Mi jam ne nomas vin sklavoj, ĉar la sklavo ne scias, kion lia sinjoro faras; sed mi nomis vin amikoj, ĉar ĉion, kion mi aŭdis de mia Patro, mi sciigis al vi.

João 15:15

Al malfeliĉulo decas kompato de amiko, Eĉ se li forlasas la timon antaŭ la Plejpotenculo.

Jó 6:14

Kaj Jonatan faris kun David interligon, ĉar li ekamis lin kiel sian animon.

1 Samuel 18:3

Ne amikiĝu kun homo kolerema, Kaj ne komunikiĝu kun homo flamiĝema;

Ke vi ne lernu lian vojon Kaj ne ricevu reton por via animo.

Provérbios 22:24,25

Kanto de suprenirado. De David. Jen, kiel bone kaj ĉarme estas, Se fratoj vivas kune!

Salmos 133:1

Ne forlasu vian amikon kaj la amikon de via patro, Kaj en la domon de via frato ne iru en la tago de via mizero; Pli bona estas najbaro proksima, ol frato malproksima.

Provérbios 27:10

1 Kanto de suprenirado. De David. Jen, kiel bone kaj ĉarme estas, Se fratoj vivas kune!

2 Kiel la bona oleo, Kiu de la kapo defluas sur la barbon, la barbon de Aaron, Kaj defluas sur la randon de lia vesto;

3 Kiel la roso, Kiu de Ĥermon malleviĝas sur la montojn de Cion; Ĉar tie la Eternulo donas la benon, Vivon por eterne.

Salmos 133:1-3

Jen estas mia ordono:ke vi amu unu alian tiel same, kiel mi vin amis.

João 15:12

Dio donas domon al soluloj, Elirigas malliberulojn en liberecon; Nur la ribeluloj restas en dezerto.

Salmos 68:6

Kaj la jenan ordonon ni havas de Li:ke kiu amas Dion, tiu amu ankaŭ sian fraton.

1 João 4:21

Pli bone estas al du ol al unu, ĉar ili havas bonan rekompencon por sia laborado.

Eclesiastes 4:9