Ĉar kiel la korpo aparte de la spirito estas malviva, tiel ankaŭ fido aparte de faroj estas malviva.

Tiago 2:26

sciante, ke la provado de via fido faras paciencon.

Tiago 1:3

Kaj Jesuo diris al li:Kiel, se vi povas! Ĉio estas ebla por kredanto.

Marcos 9:23

por ke Li donu al vi, laŭ la riĉo de Sia gloro, ke vi estu potence fortigitaj en la interna homo, per Lia Spirito;

por ke Kristo loĝu per fido en viaj koroj; tiel, ke vi, enradikigite kaj bazite en amo,

Efésios 3:16,17

direktante la rigardon al la aŭtoro kaj perfektiganto de la fido, Jesuo, kiu, pro la ĝojo antaŭ li metita, suferis la krucon, malestimante honton, kaj sidiĝis dekstre de la trono de Dio.

Hebreus 12:2

Per la fido ankaŭ Sara mem ricevis kapablon gravediĝi, eĉ post la ordinara aĝo, ĉar ŝi kredis la Promesinton fidela;

Hebreus 11:11

se ni malfidas, li restas fidela; ĉar li ne povas malkonfesi sin mem.

2 Timóteo 2:13

Sed virtulo vivos per sia fideleco; Kaj se li sin tiros malantaŭen, mia spirito ne ĝojos en li.

Hebreus 10:38

Ĉar ĉio, kio el Dio naskiĝis, venkas la mondon; kaj jen estas la venko venkinta la mondon:nia fido.

1 João 5:4

Jesuo diris al ili:Mi estas la pano de vivo; kiu venas al mi, tiu neniam malsatos, kaj kiu kredas al mi, tiu neniam soifos.

João 6:35

Mi batalis la bonan batalon, mi finis la kuradon, mi gardis la fidon;

2 Timóteo 4:7

ĉar per la koro la homo kredas ĝis justeco, kaj per la buŝo konfesas ĝis savo.

Romanos 10:10

Ĉar la justeco de Dio malkaŝiĝas en ĝi de fido al fido, kiel estas skribite:La virtulo vivos per sia fideleco.

Romanos 1:17

La vojon de la vero mi elektis, Mi sopiris al Viaj leĝoj.

Salmos 119:30

Sed vi, ho homo de Dio, forsaviĝu de tiaj aferoj, kaj sekvu justecon, piecon, fidon, amon, paciencon, mildecon.

1 Timóteo 6:11

Pro tio mi diras al vi:Kion ajn vi petos, preĝante, kredu, ke vi tion jam ricevis, kaj vi ĝin havos.

Marcos 11:24

Kiu fidas al la Filo, tiu havas eternan vivon; sed kiu ne obeas al la Filo, tiu ne vidos vivon, sed la kolero de Dio sur li restas.

João 3:36

Li ja mortigos min, kaj mi ne havas esperon; Sed pri mia konduto mi volas disputi antaŭ Li.

Jó 13:15

kaj sen fido neeble estas plaĉi al Li; ĉar necese estas, ke tiu, kiu alvenas al Dio, kredu, ke Li ekzistas, kaj ke Li fariĝas rekompencanto al tiuj, kiuj Lin diligente serĉas.

Hebreus 11:6

Fidu la Eternulon per via tuta koro, Kaj ne fidu vian prudenton.

Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj, Kaj Li ĝustigos vian iradon.

Provérbios 3:5,6

(ĉar ni iradas fide, ne vide);

2 Coríntios 5:7

Kaj la fido estas realigo de esperataĵoj, provado de aferoj ne vidataj.

Hebreus 11:1

super ĉio tenante la ŝildon de fido, per kiu vi povos estingi ĉiujn fajrajn sagojn de la malbonulo.

Efésios 6:16

ĉar per graco vi saviĝis per fido; ne per vi mem:ĝi estas dono de Dio;

ne el faroj, por ke neniu fanfaronu.

Efésios 2:8,9

Jesuo diris al ŝi:Ĉu mi ne diris al vi, ke se vi kredos, vi vidos la gloron de Dio?

João 11:40

Kaj la Dio de espero plenigu vin per ĉia ĝojo kaj paco en kredado, por ke vi abunde havu esperon, laŭ la potenco de la Sankta Spirito.

Romanos 15:13

Jesuo diris al ŝi:Mi estas la releviĝo kaj la vivo; kiu kredas al mi, eĉ se li estos mortinta, tiu vivos,

kaj ĉiu, kiu vivas kaj kredas al mi, por ĉiam ne mortos. Ĉu vi tion kredas?

João 11:25,26

Ĉar ni en la Spirito atendas la esperon de justeco per la fido.

Gálatas 5:5

Ĉar ĉe Dio nenio estas neebla.

Lucas 1:37

6 En tio vi ĝojegas, kvankam por kelka tempo, se estas necese, malĝojigite en diversaj tentoj,

7 por ke la provado de via fido, pli multevalora ol oro, kiu pereas, kvankam per fajro provite, troviĝu efika por laŭdo kaj gloro kaj honoro en la malkaŝo de Jesuo Kristo;

8 kiun, ne vidinte, vi amas; kiun kvankam nun vi ne vidas, tamen, al li kredante, vi ĝojegas per ĝojo nedirebla kaj gloroplena;

9 ricevante la celon de via fido, savon de animoj.

1 Pedro 1:6-9

Kun Kristo mi krucumiĝis, tamen mi vivas; jam ne mi mem, sed Kristo vivas en mi; kaj tiun vivon, kiun mi vivas en karno, mi vivas en fido al la Filo de Dio, kiu min amis kaj sin donis pro mi.

Gálatas 2:20

Ĉar Dio tiel amis la mondon, ke Li donis Sian solenaskitan Filon, por ke ĉiu, kiu fidas al li, ne pereu, sed havu eternan vivon.

João 3:16

ricevante la celon de via fido, savon de animoj.

1 Pedro 1:9

La fido venas do per aŭdado, kaj aŭdado per la vorto de Kristo.

Romanos 10:17

pro tio ni konsoliĝis, fratoj, pri vi, en ĉia nia malĝojo kaj aflikto, per via fido;

1 Tessalonicenses 3:7

Kaj ĉion, kion vi petos per preĝado, kredante, vi ricevos.

Mateus 21:22

por ke via fido estu ne laŭ la saĝeco de homoj, sed laŭ la potenco de Dio.

1 Coríntios 2:5

Kaj responde Jesuo diris al ili:Havu fidon al Dio.

Marcos 11:22

Sed li petu en fido, neniel dubante; ĉar la dubanto similas ondon de la maro, ventopelatan kaj skuatan.

Tiago 1:6

Viglu, staru firme en la fido, viriĝu, fortiĝu.

1 Coríntios 16:13

5 Sed se al iu el vi mankas saĝeco, li petu Dion, kiu donacas al ĉiuj malavare kaj ne riproĉas, kaj ĝi estos al li donata.

6 Sed li petu en fido, neniel dubante; ĉar la dubanto similas ondon de la maro, ventopelatan kaj skuatan.

7 Ĉar tiu homo ne pensu, ke li ricevos ion de la Sinjoro-

8 duoblanima homo, ŝanceliĝa en ĉiuj siaj vojoj.

Tiago 1:5-8

Kaj li respondis al ili:Pro la malgrandeco de via fido; ĉar vere mi diras al vi:Se vi havas fidon, kiel semero de sinapo, vi diros al ĉi tiu monto:Translokiĝu tien de ĉi tie, kaj ĝi translokiĝos; kaj nenio estos neebla por vi.

Mateus 17:20

Kaj se mi posedus la profetpovon, kaj komprenus ĉiujn misterojn kaj ĉian scion; kaj se mi havus ĉian fidon, tiel ke mi povus formovi montojn, sed ne havus amon, mi estus nenio.

1 Coríntios 13:2

kiun, ne vidinte, vi amas; kiun kvankam nun vi ne vidas, tamen, al li kredante, vi ĝojegas per ĝojo nedirebla kaj gloroplena;

ricevante la celon de via fido, savon de animoj.

1 Pedro 1:8,9

Sed al tiu, kiu ne laboras, sed kredas al Tiu, kiu pravigas la malpiulon, lia fido estas kalkulata kiel virto.

Romanos 4:5

Kaj Jesuo diris al li:Iru; via fido vin savis. Kaj tuj li ricevis vidpovon, kaj sekvis lin sur la vojo.

Marcos 10:52

Tiam li tuŝis iliajn okulojn, dirante:Estu al vi laŭ via fido.

Mateus 9:29

Kaj jen oni alportis al li paralizulon, kuŝantan sur lito; kaj Jesuo, vidinte ilian fidon, diris al la paralizulo:Kuraĝu, filo, viaj pekoj estas pardonitaj.

Mateus 9:2

Sed tiu, kiu estas sendecida, estas kondamnita, se li manĝas; ĉar li manĝas ne el fido, kaj ĉio, kio ne estas el fido, estas peko.

Romanos 14:23

memorante senĉese vian laboron de fido kaj penadon de amo kaj paciencon de espero al nia Sinjoro Jesuo Kristo, antaŭ nia Dio kaj Patro;

1 Tessalonicenses 1:3

lin rezistu, konstantaj en la fido, sciante, ke la samaj suferoj plenumiĝas en via frataro en la mondo.

1 Pedro 5:9

Ĉar vi ĉiuj per la fido estas filoj de Dio en Kristo Jesuo.

Ĉar ĉiuj el vi, kiuj al Kristo baptiĝis, surmetis al si Kriston.

Gálatas 3:26,27

Tiam responde Jesuo diris al ŝi:Ho virino, granda estas via fido; estu al vi, kiel vi volas. Kaj ŝia filino estis sanigita de post tiu horo.

Mateus 15:28

Kaj Jesuo responde diris al ili:Vere mi diras al vi:Se vi havos fidon kaj ne dubos, vi ne nur faros la aferon de la figarbo, sed eĉ se vi diros al ĉi tiu monto:Estu formovita kaj ĵetita en la maron; tio plenumiĝos.

Mateus 21:21

Ĉar tiele diras la Sinjoro, la Eternulo, la Sanktulo de Izrael:Per pento kaj trankvileco vi saviĝus, en kvieteco kaj fido estus via forto; sed vi ne volis.

Isaías 30:15

Tial ni, pravigite per fido, havu pacon kun Dio per nia Sinjoro Jesuo Kristo,

Romanos 5:1

kun espero al eterna vivo, kiun la senmensoga Dio promesis antaŭ la tempoj eternaj,

Tito 1:2

Sed akceptu malfortulon en fido, tamen ne por dubaj disputadoj.

Romanos 14:1