Amor

37 Kaj li diris al li:Amu la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro kaj per via tuta animo kaj per via tuta menso.

38 Ĉi tiu estas la granda kaj la unua ordono.

39 Kaj dua estas simila al ĝi:Amu vian proksimulon kiel vin mem.

Mateus 22:37-39

Restas do nun fido, espero, amo, tiuj tri; kaj la plej granda el ili estas amo.

1 Coríntios 13:13

Ĉu povas virino forgesi sian infaneton kaj ne kompati la idon de sia ventro? eĉ se ili forgesos, Mi vin ne forgesos.

Jen sur Miaj manoj Mi vin gravuris; viaj muroj estas ĉiam antaŭ Mi.

Isaías 49:15,16

Se vi min amas, vi observos miajn ordonojn.

João 14:15

Via amo estu sen hipokriteco. Abomenu tion, kio estas malbona; algluiĝu al la bona.

Romanos 12:9

Via amo estu sen hipokriteco. Abomenu tion, kio estas malbona; algluiĝu al la bona.

En fratamo estu kore unuigitaj unu al alia, honore preferantaj unu la alian;

Romanos 12:9,10

Neniu havas amon pli grandan ol tio, ke iu demetus sian vivon por siaj amikoj.

João 15:13

Kaj la Reĝo respondos kaj diros al ili:Vere mi diras al vi:Kiom vi faris al unu el ĉi tiuj miaj fratoj la plej malgrandaj, tiom vi faris al mi.

Mateus 25:40

Sed amu viajn malamikojn, kaj bonfaru, kaj pruntedonu, pri neniu perdante esperon; kaj via rekompenco estos granda, kaj vi estos filoj de la Plejalta; ĉar Li estas bona al la nedankemuloj kaj malbonuloj.

Lucas 6:35

Al neniu ŝuldu ion, krom la reciproka amo; ĉar amante sian proksimulon, oni plenumis la ceteran leĝon.

Romanos 13:8

kaj amu la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro kaj per via tuta animo kaj per via tuta menso kaj per via tuta forto.

Kaj jen estas la dua:Amu vian proksimulon kiel vin mem. Pli granda ol ĉi tiuj ne estas alia ordono.

Marcos 12:30,31

Gloru la Eternulon, ĉar Li estas bona, Ĉar eterna estas Lia boneco.

Salmos 136:1

Kaj se mi posedus la profetpovon, kaj komprenus ĉiujn misterojn kaj ĉian scion; kaj se mi havus ĉian fidon, tiel ke mi povus formovi montojn, sed ne havus amon, mi estus nenio.

1 Coríntios 13:2

37 Kaj li diris al li:Amu la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro kaj per via tuta animo kaj per via tuta menso.

38 Ĉi tiu estas la granda kaj la unua ordono.

39 Kaj dua estas simila al ĝi:Amu vian proksimulon kiel vin mem.

40 De ĉi tiuj du ordonoj dependas la tuta leĝo kaj la profetoj.

Mateus 22:37-40

Amataj, ni amu unu la alian; ĉar la amo estas el Dio; kaj ĉiu, kiu amas, naskiĝas el Dio kaj Dion konas.

Kiu ne amas, tiu ne konas Dion, ĉar Dio estas amo.

1 João 4:7,8

Amo longe suferas, kaj bonfaras; amo ne envias; amo ne fanfaronas, ne ŝveligas sin,

ne kondutas nedece, ne celas por si mem, ne koleriĝas, ne pripensas malbonon,

1 Coríntios 13:4,5

16 Per ĉi tio ni konas amon:ĉar li demetis sian vivon pro ni; kaj ni devus demeti nian vivon pro la fratoj.

17 Sed se iu havas mondan posedaĵon kaj vidas sian fraton havantan bezonon kaj fermas sian kompaton kontraŭ li, kiel la amo de Dio restas en li?

18 Infanetoj, ni amu, ne laŭ vorto nek laŭ lango, sed laŭ faro kaj vero.

1 João 3:16-18

Amataj, ni amu unu la alian; ĉar la amo estas el Dio; kaj ĉiu, kiu amas, naskiĝas el Dio kaj Dion konas.

1 João 4:7

Kaj la Sinjoro direktu viajn korojn en la amon al Dio kaj en la paciencon de Kristo.

2 Tessalonicenses 3:5

Ni amas, ĉar Li unue nin amis.

1 João 4:19

Kiel la Patro min amis, tiel mi ankaŭ vin amis; restadu en mia amo.

Se vi observos miajn ordonojn, vi restados en mia amo tiel same, kiel mi observis la ordonojn de mia Patro kaj restadas en Lia amo.

João 15:9,10

Amu la Eternulon, ĉiuj Liaj piuloj; La fidelulojn la Eternulo gardas, Kaj Li repagas sufiĉege al tiuj, kiuj agas malhumile.

Salmos 31:23

sed mi diras al vi:Amu viajn malamikojn, kaj preĝu por viaj persekutantoj;

Mateus 5:44

kaj super ĉion tion surmetu amon, kiu estas ligilo de perfekteco.

Colossenses 3:14

Jen estas mia ordono:ke vi amu unu alian tiel same, kiel mi vin amis.

João 15:12

Ĉar mi konvinkiĝis, ke nek morto, nek vivo, nek anĝeloj, nek aŭtoritatoj, nek estantaĵoj, nek estontaĵoj, nek potencoj,

nek alteco, nek profundeco, nek iu alia kreitaĵo povos apartigi nin de la amo de Dio, kiu estas en Kristo Jesuo, nia Sinjoro.

Romanos 8:38,39

Malamo kaŭzas malpacon; Sed amo kovras ĉiujn pekojn.

Provérbios 10:12

Granda akvo ne povas estingi la amon, Kaj riveroj ne povas superakvi ĝin; Se homo proponus doni la tutan havaĵon de sia domo por la amo, Oni malestime lin forpuŝus.

Cânticos 8:7

Aŭdigu al mi matene Vian bonecon, Ĉar Vin mi fidas; Montru al mi la vojon, kiun mi devas iri, Ĉar al Vi mi levas mian animon.

Salmos 143:8

Ĉio via estu farata en amo.

1 Coríntios 16:14

En fratamo estu kore unuigitaj unu al alia, honore preferantaj unu la alian;

Romanos 12:10

reciproke paciencante kaj pardonante, se iu havas plendon kontraŭ iu; kiel la Sinjoro pardonis vin, tiel vi ankaŭ faru;

kaj super ĉion tion surmetu amon, kiu estas ligilo de perfekteco.

Colossenses 3:13,14

sed kiel estas skribite: Tion, kion okulo ne vidis kaj orelo ne aŭdis, Kaj kio en la koron de homo ne eniris, Dio preparis por tiuj, kiuj Lin amas.

1 Coríntios 2:9

Favoro kaj vero vin ne forlasu; Alligu ilin al via kolo, Skribu ilin sur la tabeloj de via koro.

Kaj vi trovos favoron kaj bonan opinion Ĉe Dio kaj homoj.

Provérbios 3:3,4

Ni scias, ke ni jam pasis el morto en vivon, ĉar ni amas la fratojn. Kiu ne amas, tiu restas en morto.

1 João 3:14

16 Kaj ni konas kaj kredis la amon, kiun Dio havas al ni. Dio estas amo; kaj kiu restas en amo, tiu restas en Dio, kaj Dio restas en li.

17 Jen kiel amo perfektiĝis ĉe ni:ke ni havu kuraĝon en la tago de juĝo; ĉar ĝuste kia li estas, tiaj ankaŭ ni estas en ĉi tiu mondo.

18 Timo ne ekzistas en amo; sed perfekta amo elĵetas timon, ĉar timo havas turmentegon; kaj timanto ne perfektiĝas en amo.

1 João 4:16-18

Ĉar jen estas la anonco, kiun vi aŭdis de la komenco:ke ni amu unu la alian;

1 João 3:11

Kiu ne amas, tiu ne konas Dion, ĉar Dio estas amo.

1 João 4:8

antaŭ ĉio havante fervoran amon unu al alia; ĉar amo kovras amason da pekoj;

1 Pedro 4:8

Ĉar la tuta leĝo estas plenumata en unu diro, jene:Amu vian proksimulon kiel vin mem.

Gálatas 5:14

por ke Li donu al vi, laŭ la riĉo de Sia gloro, ke vi estu potence fortigitaj en la interna homo, per Lia Spirito;

por ke Kristo loĝu per fido en viaj koroj; tiel, ke vi, enradikigite kaj bazite en amo,

Efésios 3:16,17

Amataj, se Dio tiel amis nin, ni ankaŭ devus ami unu la alian.

1 João 4:11

9 Kaj mi preĝas, ke via amo abundu ankoraŭ plie kaj plie, en scio kaj ĉia saĝo,

10 por ke vi aprobu la plej bonajn aferojn kaj estu sinceraj kaj senofendaj ĝis la tago de Kristo,

11 plenigite de la fruktoj de justeco, kiuj estas per Jesuo Kristo, al la gloro kaj laŭdo de Dio.

Filipenses 1:9-11

Ĉar vi estas kara en Miaj okuloj, vi estis honorita kaj Mi vin amas; tial Mi fordonos aliajn homojn anstataŭ vi kaj gentojn anstataŭ via animo.

Isaías 43:4

kun ĉia humileco kaj mildeco, kun toleremeco, paciencante unu al alia en amo,

Efésios 4:2

Ĉar Dio tiel amis la mondon, ke Li donis Sian solenaskitan Filon, por ke ĉiu, kiu fidas al li, ne pereu, sed havu eternan vivon.

João 3:16

21 Kiu havas miajn ordonojn kaj observas ilin, tiu estas, kiu min amas; kaj kiu min amas, tiu estos amata de mia Patro, kaj mi amos lin, kaj elmontros min al li.

22 Judas (ne la Iskariota) diris al li:Sinjoro, kio okazis, ke vi elmontros vin al ni, kaj ne al la mondo?

23 Jesuo respondis kaj diris al li:Se iu min amas, tiu observos mian vorton; kaj mia Patro lin amos; kaj ni venos al li kaj faros loĝon kun li.

24 Kiu min ne amas, tiu ne observas miajn vortojn; kaj la vorto, kiun vi aŭdas, estas ne mia, sed de la Patro, kiu min sendis.

João 14:21-24

Ĉion ajn do, kion vi deziras, ke la homoj faru al vi, vi ankaŭ faru al ili; ĉar ĉi tio estas la leĝo kaj la profetoj.

Mateus 7:12

Dion neniu iam vidis; se ni reciproke nin amas, Dio restas en ni, kaj Lia amo perfektiĝis en ni;

1 João 4:12

Kaj la jenan ordonon ni havas de Li:ke kiu amas Dion, tiu amu ankaŭ sian fraton.

1 João 4:21

Kaj ni konas kaj kredis la amon, kiun Dio havas al ni. Dio estas amo; kaj kiu restas en amo, tiu restas en Dio, kaj Dio restas en li.

1 João 4:16

Edzoj, amu viajn edzinojn, kiel Kristo amis la eklezion kaj pro ĝi sin donis,

por ke li sanktigu ĝin per akvolavo, kun la vorto,

Efésios 5:25,26

Ni amas, ĉar Li unue nin amis.

Se iu diras:Mi amas Dion, kaj malamas sian fraton-tiu estas mensoganto; ĉar kiu ne amas sian fraton, kiun li vidis, tiu ne povas ami Dion, kiun li ne vidis.

1 João 4:19,20

4 Amo longe suferas, kaj bonfaras; amo ne envias; amo ne fanfaronas, ne ŝveligas sin,

5 ne kondutas nedece, ne celas por si mem, ne koleriĝas, ne pripensas malbonon,

6 ne ĝojas pri maljusteco, sed kunĝojas kun vereco;

7 ĉion toleras, ĉion kredas, ĉion esperas, ĉion eltenas.

1 Coríntios 13:4-7

Rigardu, kian amon la Patro donis al ni, ke ni estas nomataj infanoj de Dio; kaj tiaj ni estas. Pro tio la mondo nin ne konas, ĉar ĝi Lin ne konis.

1 João 3:1

Novan ordonon mi donas al vi, ke vi amu unu alian; kiel mi amis vin, tiel vi ankaŭ amu unu alian.

Per tio ĉiuj homoj scios, ke vi estas miaj disĉiploj, se vi havos amon unu al alia.

João 13:34,35

Sed Dio rekomendas al ni Sian amon en tio, ke dum ni ankoraŭ estis pekuloj, Kristo mortis por ni.

Romanos 5:8

Jen kiel la amo de Dio elmontriĝis en ni:ke Dio sendis en la mondon Sian Filon solenaskitan, por ke ni vivu per li.

Jen estas la amo, ne ke ni amis Dion, sed ke Li amis nin, kaj sendis Sian Filon kiel repacigon pro niaj pekoj.

1 João 4:9,10

Se iu diras:Mi amas Dion, kaj malamas sian fraton-tiu estas mensoganto; ĉar kiu ne amas sian fraton, kiun li vidis, tiu ne povas ami Dion, kiun li ne vidis.

1 João 4:20

Ĉar jen estas la amo al Dio:ke ni observas Liajn ordonojn; kaj Liaj ordonoj ne estas pezaj.

1 João 5:3