Coração

Instruu nin kalkuli niajn tagojn, Por ke ni akiru saĝan koron.

Salmos 90:12

Fidu la Eternulon per via tuta koro, Kaj ne fidu vian prudenton.

Provérbios 3:5

Estu kuraĝaj, kaj forta estu via koro, Vi ĉiuj, kiuj esperas al la Eternulo!

Salmos 31:24

Akceptu favore la vortojn el mia buŝo kaj la parolon de mia koro antaŭ Vi, Ho Eternulo, mia Roko kaj mia Liberiganto.

Salmos 19:14

Mia filo! ne forgesu mian instruon, Kaj via koro konservu miajn ordonojn.

Ĉar ili akirigos al vi longan vivon, Jarojn de vivo kaj paco.

Provérbios 3:1,2

Koron puran kreu al mi, ho Dio, Kaj spiriton fidelan novigu en mi.

Salmos 51:10

Favoro kaj vero vin ne forlasu; Alligu ilin al via kolo, Skribu ilin sur la tabeloj de via koro.

Kaj vi trovos favoron kaj bonan opinion Ĉe Dio kaj homoj.

Provérbios 3:3,4

Serĉu plezuron ĉe la Eternulo, Kaj Li plenumos la dezirojn de via koro.

Salmos 37:4

Kaj Mi donos al ili unu koron, kaj novan spiriton Mi enmetos en vin, kaj Mi elprenos el ilia korpo la koron ŝtonan kaj donos al ili koron karnan,

Ezequiel 11:19

Ĝoja koro estas saniga; Kaj malĝoja spirito sekigas la ostojn.

Provérbios 17:22

Kaj Mi donos al vi koron novan, kaj spiriton novan Mi metos en vin; Mi eligos el via korpo la ŝtonan koron, kaj Mi donos al vi koron karnan.

Ezequiel 36:26

Mi gloros Vin el pura koro, Lernante la juĝojn de Via justeco.

Salmos 119:7

Trankvila koro estas vivo por la korpo; Sed envio estas puso por la ostoj.

Provérbios 14:30

Via ornamo estu ne la ekstera ornamo de harplektado kaj orportado, aŭ la surmetado de vestoj;

sed la kaŝita homo de la koro en la nedifektebla vesto de spirito milda kaj trankvila, kiu estas multevalora antaŭ Dio.

1 Pedro 3:3,4

Malica estas ĉies koro, kaj nefidinda; kiu povas ĝin ekkoni?

Jeremias 17:9

Vi serĉos Min, kaj trovos, se vi serĉos Min per via tuta koro.

Jeremias 29:13

Sed forte penu plenumi la ordonojn kaj la instruon, kiujn donis al vi Moseo, servanto de la Eternulo, por ami la Eternulon, vian Dion, kaj iri laŭ ĉiuj Liaj vojoj kaj observi Liajn ordonojn kaj alfortikiĝi al Li kaj servi al Li per via tuta koro kaj per via tuta animo.

Josué 22:5

Ĉiu faru laŭ tio, kion li intencas en la koro, ne domaĝante, nek pro neceseco; ĉar Dio amas donacanton ĝojan.

2 Coríntios 9:7

Li donu al vi tion, kion deziras via koro; Kaj ĉiujn viajn intencojn Li plenumu.

Salmos 20:4

Per mia tuta koro mi Vin serĉas; Ne lasu min deflankiĝi de Viaj ordonoj.

Salmos 119:10

por ke li faru viajn korojn senkulpaj kaj sanktaj antaŭ nia Dio kaj Patro, ĉe la alveno de nia Sinjoro Jesuo kun ĉiuj liaj sanktuloj.

1 Tessalonicenses 3:13

Pli ol ĉion gardatan, gardu vian koron; Ĉar el ĝi eliras la vivo.

Provérbios 4:23

Bone estas al tiuj, kiuj plenumas Liajn decidojn, Kiuj serĉas Lin per la tuta koro;

Salmos 119:2

ĉar kie estas via trezoro, tie estos ankaŭ via koro.

Mateus 6:21

Ne obstinigu vian koron, kiel en la indignigo, Kiel en la tago de la tento en la dezerto,

Hebreus 3:8

Sed danko estu al Dio, ke kvankam vi estis la sklavoj de peko, vi tamen fariĝis kore obeemaj al tiu tipo de instruado, al kiu vi estas kondukitaj;

Romanos 6:17

Kaj li diris al li:Amu la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro kaj per via tuta animo kaj per via tuta menso.

Mateus 22:37

Kiel en la akvo vizaĝo speguliĝas al vizaĝo, Tiel la koro de homo estas kontraŭ alia koro.

Provérbios 27:19

Kiu havas saĝan koron, tiu akceptos moralordonojn; Sed kiu havas malsaĝan buŝon, tiu renversiĝos.

Provérbios 10:8

Vere mi diras al vi:Se iu diros al ĉi tiu monto:Estu formovita kaj ĵetita en la maron, kaj ne dubos en sia koro, sed kredos, ke okazos tio, kion li diras, tiu ĝin havos.

Marcos 11:23

Malica estas ĉies koro, kaj nefidinda; kiu povas ĝin ekkoni?

Sed Mi, la Eternulo, trapenetras la koron, esploras la internon, por redoni al ĉiu laŭ lia konduto, laŭ la fruktoj de liaj agoj.

Jeremias 17:9,10

Fidu la Eternulon per via tuta koro, Kaj ne fidu vian prudenton.

Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj, Kaj Li ĝustigos vian iradon.

Provérbios 3:5,6

Sed la Eternulo diris al Samuel:Ne rigardu lian aspekton kaj lian altan kreskon, ĉar Mi malŝatas lin; ne estas tiel, kiel vidas homo:ĉar homo vidas tion, kio estas antaŭ la okuloj, sed la Eternulo rigardas en la koron.

1 Samuel 16:7