Deus

Jen Mi ordonis al vi:estu forta kaj kuraĝa; ne havu teruron kaj ne timu; ĉar kun vi estas la Eternulo, via Dio, ĉie, kien vi iros.

Josué 1:9

Kaj vi serĉos el tie la Eternulon, vian Dion; kaj vi trovos, se vi serĉos Lin per via tuta koro kaj per via tuta animo.

Deuteronômio 4:29

Respektu vian patron kaj vian patrinon, por ke longe daŭru via vivo sur la tero, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi.

Êxodo 20:12

Humiliĝu antaŭ la Sinjoro, kaj Li vin altigos.

Tiago 4:10

Pro tio Vi estas granda, ho Dio Eternulo; ĉar ne ekzistas simila al Vi, kaj ne ekzistas Dio krom Vi, laŭ ĉio, kion ni aŭdis per niaj oreloj.

2 Samuel 7:22

Leviĝu, lumiĝu; ĉar venas via lumo, kaj la majesto de la Eternulo ekbrilas super vi.

Isaías 60:1

Ni amas, ĉar Li unue nin amis.

1 João 4:19

Ĉar kiu min trovis, tiu trovis vivon, Kaj akiros favoron de la Eternulo.

Provérbios 8:35

Ne trompiĝu; Dio ne estas mokata; ĉar ĉion, kion oni semas, tion ankaŭ li rikoltos.

Gálatas 6:7

En la tago, kiam mi timas, Mi fidas Vin.

Salmos 56:3

Ĉar Miaj pensoj ne estas viaj pensoj, kaj viaj vojoj ne estas Miaj vojoj, diras la Eternulo.

Isaías 55:8

Kaj ni konas kaj kredis la amon, kiun Dio havas al ni. Dio estas amo; kaj kiu restas en amo, tiu restas en Dio, kaj Dio restas en li.

1 João 4:16

Se iu diras:Mi amas Dion, kaj malamas sian fraton-tiu estas mensoganto; ĉar kiu ne amas sian fraton, kiun li vidis, tiu ne povas ami Dion, kiun li ne vidis.

1 João 4:20

Dion neniu iam vidis; se ni reciproke nin amas, Dio restas en ni, kaj Lia amo perfektiĝis en ni;

1 João 4:12

Ĉar Mi, la Eternulo, via Dio, fortigas vian dekstran manon, dirante al vi:Ne timu, Mi vin helpos.

Isaías 41:13

Kiu estas por mi en la ĉielo? Kaj krom Vi mi nenion volas sur la tero.

Salmos 73:25

Ho Eternulo, Vi estas mia Dio; mi gloros Vin, mi laŭdos Vian nomon; ĉar Vi faris miraklon; decidoj antikvaj fariĝis efektivaĵoj kaj veraĵoj.

Isaías 25:1

Neniu estas tiel sankta, kiel la Eternulo; Ĉar ekzistas neniu krom Vi, Kaj nenia defendanto simila al nia Dio.

1 Samuel 2:2

La Eternulo, via Dio, estas meze de vi, forta Savanto; Li ĝojos pri vi gaje, Li pardonos al vi pro Sia amo, Li ĝoje triumfos pri vi.

Sofonias 3:17

Mi diris al la Eternulo:Vi estas mia Sinjoro; Mi ne havas alian bonon krom Vi.

Salmos 16:2

Ĝoju en la Sinjoro ĉiam; denove mi diros:Ĝoju.

Filipenses 4:4

Ĉar Vi estas mia roko kaj mia kastelo; Kaj pro Via nomo gvidu min kaj konduku min.

Salmos 31:3

Provu kaj vidu, kiel bona estas la Eternulo; Feliĉa estas la homo, kiu Lin fidas.

Salmos 34:8

Ĉar ĉiu domo estas starigita de iu; sed la stariginto de ĉio estas Dio.

Hebreus 3:4

Mi ĉion povas fari en tiu, kiu min fortikigas.

Filipenses 4:13